Scroll Top

SPLOŠNI POGOJI

Uporabe aplikacije in opravljanja storitev izposoje električnih vozil greengo in za pilotno-raziskovalni projekt slovenske železnice ‘gremo zeleno’ – greengo

 

 

 

T2 ROTALAB, Inženiring zelene mobilnosti, d. o. o.Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana, Slovenija
E-naslov: info@greengo.city
Domača stran:https://greengo.city/
TRR: SI56 0400 1005 0261 897, odprt pri NOVA KBM d.d.
Matična številka: 6648452000
ID številka za DDV: SI 91945151

 

 

Splošni pogoji uporabe aplikacije GreenGo in opravljanja storitev izposoje električnih vozil GreenGo in za Pilotno-raziskovalni projekt Slovenske železnice ‘Gremo zeleno’ – GreenGo.

Veljavni od dne 18. 6. 2024

1.    UVODNE DOLOČBE

 

Določbe teh Splošnih pogojev uporabe aplikacije GreenGo in opravljanja storitev izposoje električnih vozil GreenGo in za Pilotno-raziskovalni projekt Slovenske železnice ‘Gremo zeleno’ – GreenGo (v nadaljevanju: Splošni pogoji) urejajo navodila za uporabo aplikacije GreenGo in določajo pogoje za uporabo storitev izposoje električnih vozil GreenGo po načelu samopostrežbe, posebej pa določajo tudi pogoje za uporabo storitev izposoje električnih vozil GreenGo po načelu samopostrežbe v okviru Pilotno-raziskovalnega projekta Slovenske železnice ‘Gremo zeleno’ – GreenGo.

 

Izposoja električnih vozil GreenGo je storitev, ki jo družba T2 Rotalab, d. o. o. (v nadaljevanju: družba T2 Rotalab) zagotavlja posameznikom, katerim je uporaba električnih vozil GreenGo omogočena na podlagi predhodne registracije v aplikacijo GreenGo. Storitev izposoje električnih vozil GreenGo je nujno vezana na uporabo mobilne aplikacije GreenGo.

 

Ti Splošni pogoji dopolnjujejo pogodbe, ki jih v okviru storitve izposoje električnih vozil GreenGo družba T2 Rotalab sklepa s posamezniki (v nadaljevanju: Uporabniki). Splošni pogoji so dostopni v mobilni aplikaciji GreenGo (zavihek: Profil -> Pravni dokumenti).

Uporabnik s sprejemom teh Splošnih pogojev izjavlja, da je star najmanj 15 let.

Te Splošne pogoje lahko družba T2 ROTALAB od časa do časa posodobi z objavo posodobljenih Splošnih pogojev v aplikaciji, o čemer bo Uporabnikom poslala obvestilo preko elektronske pošte. V primeru izposoje vozila kadarkoli v prihodnosti, veljajo takrat veljavni posodobljeni Splošni pogoji. Določbe vsakokratno veljavnih Splošnih pogojev morajo zato Uporabniki preveriti pred vsako izposojo električnega vozila. V primeru, da se Uporabnik ne strinja s spremenjenimi Splošnimi pogoji, lahko izbriše svoj uporabniški račun v aplikaciji.

Dodatne informacije glede storitve izposoje električnih vozil GreenGo so posameznikom dostopne preko zavihka v aplikaciji »Podpora«, ki omogoča komunikacijo z družbo T2 ROTALAB v obliki pisnih sporočil, preko elektronske pošte (na info@greengo.city) ali klic na telefonsko številko Klicnega centra GreenGo +386 1 444 0000  (vsak dan od 00:00 do 24:00 ure, vse dni v letu). Zaprosilo za informacije pa je seveda možno podati tudi preko pisemske pošiljke na naslov: T2 Rotalab, d. o. o, Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana.

Izrazi v teh Splošnih pogojih, ki so v moški spolni slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralen izraz za posameznike ženskega in moškega spola.

 

Pomen izrazov:

Aplikacija GreenGo (v nadaljevanju tudi: aplikacija ali mobilna aplikacija GreenGo) je programska oprema, nameščena na mobilnem telefonskem aparatu posameznika. Registriran posameznik, tj. Uporabnik, si s pomočjo navedene aplikacije električno vozilo GreenGo izposodi, odklene in zaklene ter zaključi izposojo. Pred izposojo električnega avtomobila ali skuterja je potrebno, da Uporabnik v aplikacijo vnese tudi svoje vozniško dovoljenje ter da Uporabnika aplikacija verificira. V aplikaciji so Uporabniku dostopni tudi Splošni pogoji, Cenik, Informacija o obdelavi osebnih podatkov, lokacije GreenGo parkirišč ter ostale informacije, vezane na storitev izposoje električnih vozil GreenGo.

 

Pilotno-raziskovalni projekt Slovenske železnice ‘Gremo zeleno’ – GreenGo je skupni projekt družb Slovenske železnice, d.o.o., SŽ-Potniški promet, d.o.o. in  T2 Rotalab, ki omogoča povezano uporabo vlaka in električnega avtomobila. Preko aplikacije si je možno izposoditi tudi vozila, ki so vključena v Pilotno-raziskovalni projekt Slovenske železnice ‘Gremo zeleno’ – GreenGo. Za ta vozila veljajo posebnosti, ki so v teh Splošnih pogojih tudi izpostavljene (dve lokaciji, kjer se ta vozila lahko prevzamejo, paketi dobroimetij, nakup dobroimetij na prodajnih mestih Slovenskih železnic, ugodnejša cena izposoje, drugačen režim parkiranja in zaključevanja izposoje).

 

Cenik pomeni Cenik storitev izposoje električnih vozil GreenGo. Cenik je sestavni del Pogodbe o izposoji vozila GreenGo. Cenik storitev izposoje zajema cenik cene izposoje, ki je dostopen v mobilni aplikaciji GreenGo, in sicer je Uporabniku viden v fazi preden potrdi gumb »Začnite z vožnjo z obveznostjo plačila«. Poleg cenika cene izposoje cenik zajema tudi ostale postavke, ki izhajajo iz tabele v poglavju »8. Cena storitve in plačevanje« in ki jih lahko družba T2 Rotalab Uporabniku obračuna glede na okoliščine konkretne izposoje, v primeru kršitev teh Splošnih pogojev. Cenik lahko prav tako zajema tudi druge cene storitev ali paketov, ki jih skladno z vsakokratno veljavno ponudbo oblikuje T2 Rotalab, pri čemer bodo te prav tako dostopne v mobilni aplikaciji GreenGo.

 

Cena izposoje se zaračunava za čas od prevzema vozila do trenutka zaključka izposoje. Obračunava se glede na tarifo časa izposoje in/ali tarifo prevoženih kilometrov in z dodanim fiksnim stroškom izposoje. Na končni izračun cene izposoje lahko vpliva tudi lokacija vračila vozila. Cena izposoje lahko pomeni tudi zakup paketov, ki že vključujejo določeno število časovnih enot izposoje in/ali prevoženih kilometrov izposoje in/ali drugih količin (primer: 24 urni paket, z vključenimi 100 km), pri čemer se ti paketi vselej zaračunajo v celoti, ne glede na dejansko porabo. Po prenehanju veljavnosti paketa (npr. potek časa, ali poraba določene vključene količine paketa) se nadaljnje količine zaračunavajo glede na porabo.

 

Čas izposoje je čas, ki teče od trenutka, ko si Uporabnik preko aplikacije izposodi vozilo (gumb »Začnite z vožnjo z obveznostjo plačila«) (t.i. prevzem vozila) in poteče s trenutkom, ko Uporabnik zaključi izposojo (gumb: »Končaj mojo vožnjo«) oziroma ko zaradi kršitev Uporabnika izposojo zaključi T2 Rotalab. Čas posamične izposoje vozila je omejen na največ 24 ur. V primeru zakupa paketa z vključenimi časovnimi količinami, začne 24 urna omejitev izposoje teči po prenehanju veljavnosti paketa. Družba T2 Rotalab lahko na prošnjo Uporabnika Uporabniku odobri daljši rok izposoje vozila.

 

Čas uporabe vozila je čas izposoje vozila.

 

Članstvo GreenGo je razmerje med registriranim posameznikom in družbo T2 Rotalab. Nastane s sklenitvijo Pogodbe o registraciji in traja nedoločen čas.

 

Električno vozilo GreenGo je lahko električni avtomobil, električni skuter, električno kolo ali električni skiro. Vsako električno vozilo je opremljeno z emblemi GreenGo in GPS sistemom sledenja (v nadaljevanju: vozilo).

GreenGo parkirišče je lokacija, kjer si lahko Uporabnik izposodi in prevzame vozilo. Možna je le izposoja tistih vozil, ki se na GreenGo parkirišču nahajajo tik pred začetkom izposoje. Na GreenGo parkirišče Uporabnik vrne vozilo ob zaključku izposoje, pri čemer lahko Uporabnik vozilo vrne na katerokoli GreenGo parkirišče, ki je razvidno iz aplikacije, in sicer le v tisti občini, v kateri je bila opravljena izposoja vozila (vozila torej ni potrebno vrniti na primarno lokacijo, tj. na parkirišče, kjer je je bilo vozilo tudi prevzeto), razen v kolikor iz ponudbe izrecno ne izhaja drugače (npr. zakup izposoje vozila z možnostjo zaključka v drugi občini). Pilotno-raziskovalni projekt »Slovenske železnice ‘Gremo zeleno’ – GreenGo« ima predvideni dve lokaciji GreenGo parkirišč, kjer si lahko Uporabniki izposodijo vozila, in sicer, bonus parkirišče SŽ GREMO ZELENO: TRG OF in bonus parkirišče SŽ GREMO ZELENO: VILHARJEVA.

Izposoja pomeni uporabo vozila v smislu vožnje ali začasnega parkiranja in je možna vse od prevzema vozila do trenutka zaključka izposoje.

 

Organizacija za plačilni promet je banka ali hranilnica.

 

Pogodba o registraciji je pogodba v elektronski obliki, sklenjena na daljavo med posameznikom, ki si naloži aplikacijo GreenGo ter v aplikacijo vnese zahtevane podatke za registracijo, in družbo T2 Rotalab. Na podlagi te pogodbe se vzpostavi članstvo v okolju GreenGo. Družba T2 Rotalab si pridržuje pravico, da kadarkoli zavrne ali prekliče registracijo v aplikaciji. Sestavni del Pogodbe o registraciji so ti Splošni pogoji ter Informacija o obdelavi osebnih podatkov.

Pogodba o izposoji vozila GreenGo je pogodba, ki jo sklene Uporabnik z družbo T2 Rotalab na daljavo. Na podlagi navedene pogodbe Uporabnik pridobi pravico do prevzema izposojenega električnega vozila GreenGo. Sestavni del Pogodbe o izposoji so ti Splošni pogoji, Informacija o obdelavi osebnih podatkov in Cenik.

Pogodbeno razmerje GreenGo pomeni vsako Posamično pogodbeno razmerje GreenGo.

Posamično pogodbeno razmerje GreenGo lahko pomeni bodisi Pogodbo o registraciji bodisi Pogodbo o izposoji vozila GreenGo. Vsak posameznik z družbo T2 Rotalab sklene eno Pogodbo o registraciji. Na podlagi Pogodbe o registraciji pa lahko registrirani posameznik, tj. Uporabnik, sklene več Pogodb o izposoji vozila GreenGo, in sicer je potrebno, da sklene Pogodbo o izposoji vozila GreenGo ločeno za vsako posamezno izposojo. Vsaka sklenjena Pogodba o izposoji vozila GreenGo, ki jo sklene isti Uporabnik, postane sestavni del Pogodbe o registraciji, katere pogodbena stranka je ta Uporabnik.

 

SŽ koda je koda (tekstualna koda, številčna koda, QR koda, AZTEK koda ipd.), ki je v času aktivnosti »Pilotno – raziskovalnega projekta Slovenske železnice ‘Gremo zeleno’ – GreenGo« del vozovnice Slovenskih železnic (SŽ) ali računa za nakup vozovnice SŽ ali potrdila za nakup paketa SŽ GREMO ZELENO. SŽ koda omogoča pridobitev dobroimetij, vezanih na »Pilotno – raziskovalni projekt Slovenske železnice ‘Gremo zeleno’ – GreenGo«. SŽ koda se aktivira tako, da potnik Slovenskih železnic preko aplikacije slika kodo dobrodošlice SŽ GREMO ZELENO 5 € v nogi vozovnice ali druge oblike računa za prevoz z vlakom, ki mu brezplačno prinaša dobroimetje v vrednosti 5 EUR. Paket dobrodošlice je akcijska ponudba, ki velja do preklica. Poleg paketa dobrodošlice lahko potnik SŽ kupi tudi druge pakete dobroimetja, tj. pakete SŽ GREMO ZELENO, ki so opredeljeni v vsakokratno veljavni ponudbi. Dobroimetje takih paketov potnik SŽ prav tako vnese v aplikacijo s skeniranjem SŽ kode. Dobroimetja je možno unovčiti kadarkoli tekom trajanja Pilotno-raziskovalnega projekta Slovenske železnice ‘Gremo zeleno’ – GreenGo. Pravico do nakupa dobroimetja SŽ GREMO ZELENO ima vsak potnik SŽ.

 

T2 Rotalab, d. o. o.  je ponudnik storitve izposoje električnih vozil GreenGo.

 

Uporabnik je posameznik, ki ima z družbo T2 Rotalab sklenjeno Pogodbo o registraciji.  V določenih primerih (izposoja električnega avtomobila ali skuterja) mora posameznik v aplikacijo vnesti tudi fotografijo svojega osebnega dokumenta, vozniškega dovoljenja in sebka, aplikacija pa mora takšnega Uporabnika verificirati (potrditev istovetnosti Uporabnika in preverba vozniškega dovoljenja). Šele po uspešno izvedenem postopku verifikacije si Uporabnik lahko izposodi elekrični avtomobil ali skuter. Uporabnik si lahko izposodi električni avtomobil, če  je že dopolnil starost 18 let in je imetnik vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B, ki je veljavno vsaj dve leti (oziroma obdobje, po katerem uporabnik izgubi status voznika začetnika, skladno z veljavno zakonodajo). Uporabnik si lahko izposodi električno kolo, skiro ali skuter le, če je dopolnil starost 15 let in ima ustrezno dovoljenje za vožnjo vozila, ki si ga želi izposoditi (vozniško dovoljenje za kategorijo AM (H), kolesarska izkaznica).

 

Uporabniški račun GreenGo je individualni račun oziroma profil v uporabniškem okolju GreenGo, ki je po sklenitvi Pogodbe o registraciji kreiran ločeno za vsakega registriranega posameznika. Slednji lahko preko aplikacije GreenGo vstopa v svoj uporabniški račun GreenGo ter si preko aplikacije izposodi vozilo in izvaja ostale aktivnosti, vezane na storitev izposoje električnih vozil GreenGo (tj. odklepanje, zaklepanje vozila ter zaključek izposoje).

 

Uporabniško okolje GreenGo (v nadaljevanju tudi: uporabniško okolje GreenGo ali okolje GreenGo) je baza, vzpostavljena za namen izvajanja storitve izposoje električnih vozil GreenGo, in med drugim vsebuje podatke Uporabnikov.

 

2.    SPLOŠNO O IZPOSOJI ELEKTRIČNIH VOZIL GREENGO

 

Storitev izposoje električnih vozil GreenGo omogoča, da Uporabnik na GreenGo parkirišču ali na drugih lokacijah na območju, ki niso GreenGo parkirišče, samostojno oziroma brez posredovanja predstavnika družbe T2 Rotalab, skladno s Pogodbo o registraciji in Pogodbo o izposoji vozila GreenGo, prevzame v začasno, kratkotrajno uporabo električno vozilo GreenGo, ki ga je predhodno (tj. neposredno pred prevzemom) izbral ter si ga izposodil preko aplikacije GreenGo.

 

Storitev izposoje električnih vozil GreenGo je na voljo 24 ur dnevno, vse dni v letu, uporaba vozil pa je dovoljena zgolj na območju Republike Slovenije.

 

3.    OPREMLJENOST ELEKTRIČNIH VOZIL GREENGO IN GPS SLEDENJE

 

V ali na električnem vozilu GreenGo se nahaja dokumentacija in oprema, vezana na izposojeno vozilo.

 

Vsa vozila so opremljena z GPS sledilno napravo. Sledenje vozil je potrebno zaradi izvedbe pogodbene storitve, varovanja ljudi in premoženja, zagotavljanja boljšega nadzora nad vozili, doseganja večje učinkovitosti, racionalizacije voženj in izvajanja analitičnih obdelav za namen ustreznega planiranja.

 

 

4.    NAVODILA ZA REGISTRACIJO V APLIKACIJI, NADALJNJI POTREBNI KORAKI ZA UPORABO STORITVE IN DRUGO O APLIKACIJI

 

Pred pričetkom koriščenja storitve izposoje električnih vozil GreenGo v polnem obsegu je potrebno izvesti naslednje postopkovne korake po navedenem vrstnem redu:

 1. Naložitev aplikacije na mobilni telefonski aparat,
 2. Sklenitev Pogodbe o registraciji in vzpostavitev uporabniškega računa GreenGo,
 3. Podaja soglasja za dostop do lokacije mobilnega telefonskega aparata in prejemanje drugih sporočil v aplikaciji,
 4. Vnos fotografij osebnega dokumenta, vozniškega dovoljenja in sebka v aplikacijo,
 5. Postopek verifikacije – preverba istovetnosti Uporabnika in vozniškega dovoljenja,
 6. Vnos podatkov o plačilni kartici
 7. Sklenitev Pogodbe o izposoji vozila GreenGo,
 8. Drugo, kar aplikacija omogoča

 

4.1. Naložitev aplikacije na mobilni telefonski aparat

 

Posameznik svoj uporabniški račun GreenGo uporablja preko aplikacije GreenGo, ki jo namesti na svoj mobilni telefonski aparat. Aplikacija GreenGo je delujoča na mobilnih telefonskih aparatih z operacijskim sistemom Android (različica vsaj 4.4) ter operacijskega sistema IOS (različica vsaj 9.1). Uporabnik jo lahko na svojo napravo namesti preko App store-a (za operacijski sistem iOS) ali Google play-a (za Android).  Aplikacija deluje ob pogoju vzpostavljene internetne povezave. Prenos aplikacije GreenGo je brezplačen, prav tako je brezplačna uporaba navedene aplikacije (z izjemo stroškov prenosa, namestitve in uporabe, ki jih je potrebno plačati operaterju, preko katerega je omogočena internetna povezava).

 

4.2. Sklenitev Pogodbe o registraciji in vzpostavitev uporabniškega računa GreenGo

 

Posameznik v aplikaciji izpolni svoje osebne podatke za namen registracije (ime, priimek, e-mail, telefonska številka) ter poda izjavo, da sprejema Splošne pogoje in Informacijo o obdelavi osebnih podatkov. Na tem mestu ima tudi možnost, da poda soglasje za prejemanje sporočil glede novosti in popustov preko elektronske pošte. Po vnosu podatkov, posameznik izbere polje »Nadaljuj«. V nadaljnjem koraku posameznik na telefonsko številko, ki jo je predhodno vnesel v aplikacijo, prejme SMS sporočilo s številčno kodo, ki jo vpiše v aplikacijo ter vnos potrdi. V primeru, da je vpisana koda pravilna, je postopek registracije uspešno zaključen, Uporabniku pa je na elektronski naslov poslano potrdilo o registraciji. S tem je sklenjena Pogodba o registraciji, katere sestavni del so Splošni pogoji in Informacija o obdelavi osebnih podatkov. Registrirani posameznik tako postane Uporabnik in ima ustvarjen uporabniški račun GreenGo.

 

Podatki in informacije, ki jih uporabnik navaja ob registraciji in odpiranju uporabniškega računa oziroma kasneje vnaša v aplikacijo morajo biti točni, pravilni in resnični, v nasprotnem primeru družba T2 Rotalab ni dolžna zagotoviti naročene storitve in lahko takoj odpove vsako pogodbeno razmerje ter zapre uporabniški račun. Uporabnik je družbi T2 Rotalab odgovoren za vso škodo, ki bi lahko nastala zaradi netočnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov in informacij.

 

Uporabnik, ni zavezan k sklenitvi posameznih Pogodb o izposoji vozila GreenGo. V primeru, da Uporabnik ne sklene nobene Pogodbe o izposoji vozila GreenGo, družba T2 Rotalab njegove podatke obdeluje največ eno leto od dneva registracije.

 

4.3. Podaja soglasja za dostop do lokacije mobilnega telefonskega aparata in prejemanje drugih sporočil v aplikaciji

 

V nadaljnjem koraku je Uporabnik znotraj aplikacije pozvan na podajo soglasja za dostop do lokacije mobilnega telefonskega aparata. Dostop do lokacije je potreben, da bodo Uporabniku vidna razpoložljiva vozila v okolici, ki si jih lahko izposodi. V kolikor Uporabnik soglasje za dostop do lokacije mobilnega telefonskega aparata zavrne, na zemljevidu v aplikaciji razpoložljiva vozila za izposojo ne bodo vidna, aplikacija pa bo kljub temu delujoča. Družba T2 Rotalab podatka o lokaciji mobilnega telefonskega aparata Uporabnika ne obdeluje, ga pa potrebuje sam mobilni telefonski aparat , da lahko najde razpoložljiva vozila za izposojo.

 

Uporabnik je v nadaljnjem koraku pozvan tudi na podajo (ne) soglasja za prejemanje sporočil, ki vključujejo alarme, zvoke in ikone, pri čemer lahko izbrano opcijo (ne)soglasja kadarkoli ponastavi na svojem mobilnem telefonskem aparatu, v zavihku »Nastavitve« -> »Aplikacije«.

 

4.4. Vnos fotografij osebnega dokumenta, vozniškega dovoljenja in sebka v aplikacijo

 

V primeru, da si želi Uporabnik izposoditi električni avtomobil ali skuter, ga aplikacija pred prvo izposojo električnega avtomobila ali skuterja pozove na vnos fotografije osebnega dokumenta, vozniškega dovoljenja in sebka. Aplikacija Uporabnika vodi po posameznih korakih fotografiranja in vnosa fotografij. Fotografije morajo biti posnete čim bližje, ko se fotografira vozniško dovoljenje mora biti fotografirana stran dokumenta vidna v celoti in zasedati večino fotografije, v primeru fotografije sebka, mora biti viden celoten obraz.

 

Če Uporabnik ni zadovoljen s posneto fotografijo, izbere opcijo za ponovno fotografiranje. Če je s fotografijo zadovoljen, pa Uporabnik vnos potrdi.

 

Po vnosu in potrditvi vseh potrebnih fotografij v aplikaciji s strani Uporabnika se izvede postopek verifikacije.

 

4.5.  Postopek verifikacije – preverba istovetnosti Uporabnika in vozniškega dovoljenja

 

V navedenem postopku se opravi preverba vozniškega dovoljenja ter ujemanje obraznih značilnosti iz fotografije na osebnem dokumentu in iz fotografije sebka.

 

Pred omogočanjem izposoje električnega avtomobila aplikacija preveri, če je Uporabnik star vsaj 18 let in je glede na podatke, navedene na predstavljenem vozniškem dovoljenju, imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B (tudi) za območje Republike Slovenije vsaj dve leti. Za veljavno vozniško dovoljenje se šteje vozniško dovoljenje, ki je izdano s strani pristojnega organa članice Evropske Unije (EU) ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP). V kolikor je vozniško dovoljenje izdala tretja država, torej država, ki ni članica EU ali EGP, je slednje veljavno, če je hkrati izdano tudi mednarodno vozniško dovoljenje ali overjen prevod nacionalnega vozniškega dovoljenja.

Postopek verifikacije preverjanja identitete in izpolnjevanja pogojev za najem osebnega vozila ali električnega skuterja se izvede avtomatsko, z uporabo biometrije. Postopek verifikacije je izveden v roku dveh minut. Več o obdelavi osebnih podatkov v postopku biometrije, si preberite v Informaciji o obdelavi osebnih podatkov.

 

Uporabnik ima možnost, da zavrne biometrično obdelavo in zahteva ročni postopek verifikacije. Zahtevek za ročno verifikacijo se pošlje na e-naslov info@greengo.city ali preko aplikacije, v razdelku »Podpora uporabniku«. Upravljavec uporabniku pošlje varno elektronsko povezavo za izvedbo postopka. V tem postopku uporabnik fotografije dokumentov in sebka posreduje preko te varne elektronske povezave upravljavcu, ki izvede ročno verifikacijo. Verifikacija je zaključena najkasneje v roku 24 ur.

 

Družba T2 Rotalab lahko kadar koli tekom članstva GreenGo od Uporabnika zahteva, da ji slednji na vpogled ponovno predloži osebni dokument ali vozniško dovoljenje (npr. v primeru dvoma, da Uporabnik še vedno razpolaga z veljavnim vozniškim dovoljenjem kategorije B ipd.).

 

4.6.  Vnos podatkov o plačilni kartici

 

Pred prvo izposojo katerega koli električnega vozila GreenGo je uporabnik v aplikacijo zavezan vnesti podatke o svoji plačilni kartici (številko plačilne kartice, njeno veljavnost ter CVV kodo). Aplikacija sprejema plačilne kartice, ki vsebujejo logotip MASTERCARD, MAESTRO, VISA, American Expres ponuja pa tudi možnost plačila preko Apple Pay in Google Pay. Vnos predplačniških plačilnih kartic ni dovoljen. Ob vnosu plačilne kartice v aplikacijo se iz plačilne kartice izvede odtegljaj v višini 1,00 EUR. Naveden znesek se prenese v aplikacijo kot dobroimetje (pod zavihek »Moja denarnica«).  Podatki o vneseni plačilni kartici se vedno shranijo za bodoče izposoje. Uporabnik lahko po zaključeni in plačani izposoji iz aplikacije kadar koli izbriše podatke o plačilni kartici. Podatke o plačilni kartici pa mora ponovno vnesti preden si preko aplikacije izposodi novo električno vozilo. V kolikor iz aplikacije izhaja dolg, Uporabnik vse do poplačila dolga podatkov o plačilni kartici ne more izbrisati.

4.7. Sklenitev Pogodbe o izposoji vozila GreenGo

 

Uporabnik izposojo vozila izvede preko aplikacije GreenGo. Preko zemljevida so Uporabniku vidna bližnja, za izposojo razpoložljiva vozila. S klikom na željeno vozilo ali s skeniranjem morebitne QR kode na vozilu se Uporabniku odpre pojavno okno »Začnite z vožnjo z obveznostjo plačila«. S potrditvijo tega polja je sklenjena Pogodba o izposoji vozila GreenGo, katere sestavni del so ti Splošni pogoji, Informacija o obdelavi osebnih podatkov in Cenik.

 

S sklenitvijo Pogodbe o izposoji vozila GreenGo se šteje, da Uporabnik podaja izjavo:

 

S sklenitvijo Pogodbe o izposoji vozila GreenGo se prav tako šteje, da Uporabnik izrecno soglaša:

 

4.8. Drugo, kar aplikacija omogoča

 

Uporabnik do svojega  uporabniškega računa lahko dostopa preko vnosa telefonske številke. Po vnosu telefonske številke se uporabniku posreduje koda, ki se vpiše v aplikacijo.   Uporabnik je sam odgovoren za svojo mobilno napravo in aktivnosti na svojem uporabiškem računu. Če Uporabnik meni, da ima dostop do njegovega uporabniškega računa tretja oseba, mora o tem takoj obvestiti družbo T2 Rotalab, da omeji nepooblaščen dostop do uporabniškega računa.

Uporabnik se preko svojega uporabniškega računa GreenGo lahko seznani z lastno zgodovino izposoj.

 

Aplikacija omogoča plačilo storitve bodisi iz dobroimetja, ki je razvidno iz zavihka »Moja denarnica«, bodisi preko plačilne kartice.

Dobroimetje predstavljajo:

a.) Sredstva, ki so bila Uporabniku odtegnjena iz plačilne kartice, za namen preverbe plačilne kartice (1 EUR za posamezno vneseno plačilno kartico);

b.) Dobroimetje za paket dobrodošlice »SŽ GREMO ZELENO 5 €« v višini 5 EUR, ki ga Uporabnik pridobi s skeniranjem SŽ kode, ki se nahaja na vozovnici za vlak ali na drugi obliki računa za prevoz z vlakom, v aplikaciji (paket dobrodošlice SŽ GREMO ZELENO 5 € lahko Uporabnik vnovči le enkrat);

c.) Naknadno dobroimetje, ki je vezano na pakete SŽ GREMO ZELENO, ki jih je možno kupiti na prodajnih mestih SŽ-Potniški promet, d. o. o., Uporabnik pridobi tako, da aktivira SŽ kodo preko programskega čitalca kod, ki je del aplikacije GreenGo. SŽ koda se pridobi na potrdilu za nakup paketa SŽ GREMO ZELENO, ki ga kupec lahko kupi na enem izmed prodajnih mest Slovenskih železnic. Šteje se, da uporabnik z nakupom paketa SŽ GREMO ZELENO na prodajnem mestu SŽ-Potniški promet, d. o. o. sprejema te Splošne pogoje in je seznanjen z Informacijo o obdelavi osebnih podatkov, ki je objavljena na spletni strani https://greengo.city/.

d.) Dobroimetje v primeru, če je Uporabnik pripeljal prijatelja (uporabo aplikacije priporoči prijatelju, pod pogojem, da se prijatelj na podlagi priporočila v aplikacijo registrira kot nov Uporabnik, pri čemer bonus prejme, ko prijatelj opravi prvo vožnjo. V tem primeru bonus prejmeta obstoječi in novi Uporabnik);

e.) Sredstva, ki jih uporabnik v aplikacijo nakaže iz svoje plačilne kartice.

 

Uporabnik lahko v vsakem trenutku zahteva, da družba T2 Rotalab njegov uporabniški račun GreenGo izbriše. Družba T2 Rotalab ob izbrisu uporabniškega računa GreenGo hkrati izbriše vse osebne podatke Uporabnika, če več ne obstaja nobena pravna podlaga za obdelavo njegovih osebnih podatkov. Uporabnik poda zahtevo za izbris računa GreenGo tako, da pod zavihkom »Profil« izbere polje »Izbriši račun«. Z izbrisom uporabniškega računa GreenGo Uporabniku preneha njegov status člana in vse pravice, povezane z registracijo. Takšen posameznik se lahko kadarkoli ponovno registrira ter postane nov Uporabnik, po predhodno navedenem postopku v razdelkih od 4.1. do 4.2. Uporabnik lahko zahtevo za izbris svojega uporabniškega računa GreenGo uveljavi tudi preko zavihka »Podpora« ali pisno na naslov: T2 Rotalab, d. o. o, Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana. Več informacij v zvezi z odjavo članstva GreenGo, je Uporabnikom na voljo preko zavihka »Podpora«. Izbris uporabniškega računa GreenGo je lahko izveden tudi na podlagi enostranske odpovedi Pogodbe o registraciji, podane s strani družbe T2 Rotalab (v primerih, predvidenih s temi Splošnimi pogoji). V primeru izbrisa uporabniškega računa s strani Uporabnika, ostanejo sredstva neporabljenega dobroimetja družbi T2 Rotalab. Uporabnik pa je upravičen do povračila unovčenih, vendar neporabljenih sredstev dobroimetja na računu v primeru prekinitve delovanja družbe T2 Rotalab in z njim povezanih storitev GreenGo.

Podatki o Uporabniku iz uporabniškega računa GreenGo so sestavni del Pogodbe o izposoji vozila GreenGo. Uporabnik je zavezan vse spremembe svojih osebnih podatkov ažurno posodabljati v svojem uporabniškem računu. Odgovornost za posledice, nastale zaradi neposodobljenih podatkov v uporabniškem računu GreenGo Uporabnika nosi Uporabnik.

 

Aplikacija prav tako omogoča rezervacijo vožnje. V kolikor Uporabnik v času rezervacije ne začne vožnje, bo aplikacija začasno blokirala dostop do rezervacije voženj, vozilo, v kolikor je še na voljo, pa si lahko Uporabnik še vedno izposodi brez rezervacije.

 

Aplikacija ima predvidene različne cone, in sicer:

4.9. Odstop od pogodbe o nakupu paketov SŽ GREMO ZELENO

 

Uporabnik je v skladu z veljavno zakonodajo upravičen do odstopa od pogodbe o nakupu paketov SŽ GREMO ZELENO in s tem do povračila sredstev na računu v višini nenaloženih sredstev na GreenGo račun v višini cene paketa, ki ga je Uporabnik kupil. Povračila sredstev za unovčene pakete (tj. pakete, ki so že vneseni v aplikacijo) v primeru odstopa od pogodbe s strani posameznika, niso možna. Uporabnik odstop od pogodbe o nakupu paketa SŽ GREMO ZELENO izvrši proti družbi T2 Rotalab, in sicer s pisnim zahtevkom, ki ga pošlje na sedež družbe T2 Rotalab (Verovškova ulica 64a, Ljubljana) ali z zahtevkom, ki ga pošlje na info@greengo.city. Uporabnik mora ob zahtevku predložiti račun, s katerim izkazuje, da je kupec paketa SŽ GREMO ZELENO ter da sredstva paketa še niso bila unovčena.

 

 

5.    PREVZEM ELEKTRIČNEGA VOZILA GREENGO

 

Uporabnik izposojeno električno vozilo GreenGo prevzame na GreenGo parkirišču ali na drugi lokaciji.

 

Prevzem vozil, ki so del Pilotno-raziskovalnega projekta »Slovenske železnice ‘Gremo zeleno’ – GreenGo« je možen le na območju Mestne občine Ljubljana.

 

Lokacije vozil, ki so na razpolago za izposojo in prevzem, so v aplikaciji vidne v pogledu »Zemljevid«. Ko uporabnik na zemljevidu izbere željeno vozilo (lahko tudi z uporabo QR kode na vozilu, ki jo fotografira v aplikacijo) z izposojo začne, ko potrdi polje »Začnite z vožnjo z obveznostjo plačila« , v nadaljnjem koraku pa potrdi še polje »Odklenite in začnite z vožnjo«. Šteje torej se, da je vozilo izposojeno in prevzeto v trenutku, ko Uporabnik preko aplikacije potrdi polje »Odklenite in začnite z vožnjo«. Prevzem vozila brez uporabe aplikacije ni mogoč.

 

S sprejemom teh Splošnih pogojev Uporabnik soglaša, da družba T2 Rotalab svojo obveznost storitve izposoje določenega električnega vozila GreenGo v celoti izpolni, ko Uporabnik izposojeno vozilo prevzame, ter mu je s tem vozilom vožnja omogočena.

Vozilo je izjemoma mogoče odkleniti in upravljati s ključem, in sicer le v primerih morebitnega izpada omrežja, ko vozila ne bo možno upravljati preko aplikacije. Pri določenih vozilih pa je mogoč zagon vozila le s ključem, ki se v teh primerih v vozilih tudi nahaja. V navedenih primerih in v primeru drugih vprašanj, vezanih na uporabo vozila, se lahko Uporabnik obrne na družbo T2 Rotalab preko zavihka »Podpora«.

 

Družba T2 Rotalab ne prevzema nikakršne odgovornosti za primer, če nivo napolnjenosti električne baterije izposojenega vozila ob prevzemu ni zadosten. V navedenem primeru naj se Uporabnik obrne na Klicni center GreenGo preko zavihka »Podpora« in se ravna skladno z danimi navodili.

 

Uporabnik je ob prevzemu dolžan pregledati, ali je električno vozilo GreenGo nepoškodovano, čisto, opremljeno s potrebno dokumentacijo ter opremo. Morebitne pomanjkljivosti na oziroma v zvezi z vozilom je Uporabnik zavezan nemudoma, in sicer še pred pričetkom vožnje in najpozneje v roku 10 minut od trenutka prvega odklepanja vozila obvestiti Klicni center GreenGo ter pomanjkljivosti natančno opisati. V nasprotnem primeru družba T2 Rotalab kasnejših reklamacij glede pomanjkljivosti, ki jih je bilo pred vožnjo vozila mogoče opaziti, ne bo upoštevala.

 

Če Uporabnik ne javi morebitnih pomanjkljivosti skladno z zgoraj navedenim, se šteje, da je vozilo tehnično brezhibno, čisto in opremljeno z ustrezno opremo ter dokumentacijo ter da se Uporabnik odpoveduje vsem zahtevkom, ki bi jih lahko podal zaradi morebitnih pomanjkljivosti, ki bi jih imelo vozilo oziroma oprema na ali v vozilu ter da tako prevzema vsa tveganja v zvezi z vozilom, njegovo opremo in dokumenti vozila. Uporabnik od trenutka prevzema vozila in vse do zaključka izposoje prevzema tveganje uničenja, poškodovanja, izgube, odtujitve in rabe (ki presega običajno), pod pogoji iz teh Splošnih pogojev pa tudi odgovornost do tretjih oseb.

V primeru javljenih pomanjkljivosti skladno z zgoraj navedenim, bo Uporabnik s strani zaposlenega v Klicnem centru GreenGo prejel navodila, ki jih je zavezan upoštevati. V primeru zavrnitve uporabe vozila zaradi pomanjkljivosti na vozilu s strani zaposlenega v Klicnem centru GreenGo se šteje, da je Pogodba o izposoji vozila GreenGo odpovedana, Uporabnik pa si lahko izposodi in prevzame drugo razpoložljivo vozilo. Če ima vozilo pomanjkljivosti, ki varno vožnjo sicer omogočajo, vendar si Uporabnik kljub temu ne želi izposoditi vozila s takšno pomanjkljivostjo (npr. manjše poškodbe, nečistoče ipd.), ima po odklepanju vozila, vendar pred začetkom vožnje, 10 minut časa, da brezplačno odpove izposojo (v tem primeru je zavezan o tem obvestiti Klicni center GreenGo preko zavihka »Podpora«), nato pa si lahko izposodi drugo razpoložljivo vozilo in ga prevzame. V kolikor je Uporabnik odgovoren za pomanjkljivosti na vozilu je družbi T2 Rotalab odškodninsko odgovoren.

Pogodbo o izposoji vozila GreenGo lahko odpove tudi družba T2 Rotalab, in sicer:

 

V kolikor vožnja že prevzetega, torej že odklenjenega izposojenega vozila ni mogoča (npr. višja sila, neustrezen nivo napolnjenosti baterije, drugi dogodki, na katere družba T2 Rotalab nima vpliva) bo, ob pogoju da od trenutka morebitnega odklepanja vozila še ni minilo 10 minut, Uporabnik Pogodbo o izposoji vozila GreenGo lahko brezplačno odpovedal tako, da bo o odpovedi obvestil Klicni center GreenGo preko zavihka »Podpora«.  Tudi v tem primeru si Uporabnik lahko izposodi in prevzame drugo vozilo, v kolikor je le-to na razpolago.

 

 

6.    PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA ELEKTRIČNEGA VOZILA GREENGO

 

6.1. Obveznosti Uporabnika tekom izposoje

 

Prevzem in vožnja električnega vozila GreenGo sta dopustna samo Uporabniku, ki si je vozilo predhodno izposodil.

V primeru izposoje električnega avtomobila ali skuterja je potrebno, da Uporabnik razpolaga z vozniškim dovoljenjem ustrezne kategorije oziroma da mu slednje ni bilo odvzeto ali začasno odvzeto oziroma se mu ne izvršuje kazen ali varstveni ukrep prepovedi vožnje vozila oziroma varstveni ukrep prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja ustrezne kategorije na ozemlju Republike Sloveniji ali varstveni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ustrezne kategorije ves čas trajanja uporabe električnega vozila GreenGo. V primeru izposoje električnega avtomobila je potrebno tudi, da ima Uporabnik veljavno vozniško dovoljenje kategorije B, ki je veljavno vsaj dve leti. Če pogoj iz tega odstavka tekom izposoje vozila ni več izpolnjen, je Uporabnik z morebitno vožnjo vozila nemudoma dolžan zaključiti ter o navedenem obvestiti Klicni center GreenGo preko zavihka »Podpora«.

Uporabnik je tekom izposoje električnega vozila GreenGo zavezan:

 • upravljati in ravnati z vozilom s posebno previdnostjo in skrbnostjo dobrega gospodarja,
 • voziti vozilo le v neokrnjenem psihofizičnem stanju, in sicer Uporabnik ne sme biti alkoholiziran (stanje alkohola v organizmu mora biti 0,00 %), pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo, prav tako ne sme biti utrujen in bolan v takšni meri, da ni zmožen varno upravljati vozila,
 • voziti vozilo le na območju Republike Slovenije,
 • dosledno upoštevati veljavne cestno-prometne predpise, predpise o varnosti v cestnem prometu ter druge ustrezne predpise,
 • uporabljati vozilo za običajno rabo,
 • v primeru nastanka škodnega primera postopati skladno s poglavjem »14. Postopanje v primeru nastanka škodnega dogodka« teh Splošnih pogojev,
 • spremljati in skrbeti za takšen nivo napolnjenosti električne baterije, da bo lahko opravil predvideno pot, ter napajati električno baterijo skladno s temi Splošnimi pogoji,
 • pred pričetkom ter tekom izposoje preverjati tehnično brezhibnost vozila ter splošno stanje vozila in opreme, ki se mora v vozilu nahajati, ter morebitne pomanjkljivosti nemudoma javiti Klicnemu centru GreenGo preko zavihka »Podpora« in postopati skladno z navodili,
 • pred prevzemom vozila preveriti, ali je vozilo ustrezno zaklenjeno (v kolikor temu ni tako, je Uporabnik o tem dolžan nemudoma obvestiti Klicni center GreenGo preko zavihka »Podpora« in postopati skladno z navodili),
 • ugasniti vse svetilne signale (luči, smerniki), ko se od vozila oddalji,
 • zaklepati in zapirati vozilo (morebitna vrata, prtljažnik, okna), ko se od vozila oddalji,
 • uporabljati vozilo v skladu s tehničnimi normativi, navodili in priporočili proizvajalca in/ali družbe T2 Rotalab,
 • poravnati strošek parkirnine v kolikor tekom trajanja izposoje parkira vozilo GreenGo na plačljivih parkiriščih
 • v primeru izposoje vozila kategorije B, ki je del Pilotno-raziskovalnega projekta »Slovenske železnice ‘Gremo zeleno’ – GreenGo« pa mora poravnati strošek parkirine le za tista plačljiva parkirišča, ki niso javna parkirišča Mestne občine Ljubljana (CONA 1, CONA 2, CONA 3),
 • voziti vozilo le na površinah, kjer je to glede na kategorijo vozila dovoljeno,
 • plačati kazni za storjene prekrške in kazniva dejanja, ki jih stori v cestnem prometu v času upravljanja vozila,
 • sproti odstranjevati iz vozila vse, kar vanj ne sodi – odpadki ipd., ter po zaključku izposoje iz vozila odstraniti osebne predmete in druge stvari, ki se v ali na vozilu niso nahajale pred prevzemom vozila,
 • tekoče spremljati stanje morebitnih tekočin, svetlobne in druge indikatorje v vozilu (hladilno tekočino, tekočina za pranje vetrobranskega stekla, drugi opozorilni signali na armaturni plošči ipd.), tlak v zračnicah ter v primeru pomanjkanja oziroma neustreznosti stanje javiti Klicnemu centru GreenGo preko zavihka »Podpora«,
 • izposojo vozila zaključiti najkasneje v 24 urah, od trenutka prevzema vozila, v primeru zakupa paketa z vključenimi časovnimi količinami pa od trenutka prenehanja veljavnosti paketa (v kolikor sta Uporabnik in T2 Rotalab izrecno dogovorila drug rok izposoje vozila, pa v tem dogovorjenem roku),
 • po prenehanju izposoje vozilo ustrezno zakleniti (preko aplikacije GreenGo; v primeru nedelovanja aplikacije, je dolžan o navedenem obvestiti Klicni center GreenGo preko zavihka »Podpora« in ravnati skladno z navodili,
 • vozilo vrniti v enakem stanju, kot je bilo ob prevzemu (upošteva se običajna raba),
 • vozilo vrniti s stanjem napolnjenoti električne baterije, ki dosega vsaj osemnajst odstotkov (18%),
 • po prenehanju izposoje vozilo parkirati le na parkiriščih, ki so razvidna v zemljevidu v aplikaciji, in sicer le v tisti občini, v kateri je bila opravljena izposoja vozila (izjemoma tudi v drugi občini v kolikor ponudba T2 Rotalab to omogoča in je uporabnik izbral takšno ponudbo),
 • povrniti škodo, nastalo na vozilu, oziroma škodo, ki izvira iz uporabe vozila, v kolikor je Uporabnik škodo povzročil s kršitvijo določb teh Splošnih pogojev in/ali veljavne zakonodaje,
 • uporabljati vozilo v skladu z drugimi določbami teh Splošnih pogojev.

 

Zgoraj navedene zaveze se smiselno uporabljajo tudi za primer rabe infrastrukture na GreenGo parkiriščih.

 

Uporabniku nadalje ni dovoljeno:

 • popravljanje vozila na lastno roko, tj. brez odobritve družbe T2 Rotalab (v primeru okvare mora Uporabnik obvestiti Klicni center GreenGo preko zavihka »Podpora« in postopati skladno z navodili),
 • izvajati spremembe, predelave, dodelave ali druga dela na vozilu,
 • izvajati spremembe ali posege v merilnike, elektronsko ali električno opremo vozila,
 • odpirati in posegati v motorni prostor vozila,
 • voziti vozila po terenskih poteh,
 • zapustiti vozilo v primeru poškodbe, na način, ki ni skladen s poglavjem »14. Postopanje v primeru nastanka škodnega dogodka«,
 • v ali na vozilu prevažati živali,
 • vozilo voziti na način, ki močno obrablja platišča (ti. »driftanje«)
 • prepustiti vozila v uporabo, ga odstopiti, posoditi ali na kakšen drugi način dovoliti vožnjo vozila tretjim osebam,
 • na ali v vozilo nameščati premične stvari (izjema velja za otroški sedež v električnem avtomobilu),
 • v vozilu kaditi, uživati hrano in pijačo, uporabljati droge in druge prepovedane psihoaktivne snovi, oziroma izvajati drugo ravnanje, ki bi imelo za posledico vidno ali očitno onesnaženost vozila, ki presega običajno in skrbno rabo,
 • voziti vozilo:
 • če slednje ni v voznem stanju ali ni tehnično brezhibno, pa Uporabnik za to ve ali bi moral vedeti,
 • nepravilno obremenjeno (s potniki, prtljago ali blagom) oziroma naloženo glede na tehnično dokumentacijo proizvajalca, veljavne predpise ter omejitve, razvidne iz dokumentacije v vozilu,
 • za prevoz strupenih, jedkih, vnetljivih, eksplozivnih, kužnih ali drugih nevarnih snovi in materialov,
 • za udeležbo na kakršnih koli tekmovanjih in testiranjih vozil,
 • za opravljanje pridobitne dejavnosti, vezane na prevoz oseb, blaga ali dejavnosti, vezane na učenje vožnje,
 • v naravnih in drugih razmerah, ki bi lahko ogrožale zdravje in življenje udeležencev v prometu in/ali bi lahko na vozilu povzročile poškodbe ali okvare oziroma izven okvirov vožnje, ki jih dopuščajo vozne razmere,
 • za pogon ali vleko kateregakoli vozila ali predmeta,
 • v protipravne namene ter druge namene, ki so v nasprotju s temi Splošnimi pogoji in/ali sklenjenim Pogodbenim razmerjem GreenGo ali veljavno zakonodajo, kakor tudi drugimi nameni, ki bi kakorkoli drugače ogrožali ali kršili lastninsko pravico družbe T2 Rotalab na vozilih.

 

Vse zgoraj navedene zaveze in prepovedi veljajo smiselno tudi za vse ostale sopotnike v ali na vozilu. Uporabnik prevzema odgovornost, da zgornje zaveze in prepovedi upoštevajo tudi sopotniki vozila. V primeru kršitve, izvršene s strani sopotnikov vozila, se šteje, da je kršitve izvršil sam Uporabnik.

 

6.2. Več glede odgovornosti za ažurno javljanje pomanjkljivosti na vozilu

 

Uporabnik je zavezan Klicnemu centru GreenGo preko zavihka  »Podpora uporabniku« javiti vsako opaženo pomanjkljivost na vozilu, in sicer:

 • če ima izposojeno vozilo pomanjkljivosti, ki jih je možno zaznati pred pričetkom vožnje: pomanjkljivosti je potrebno javiti najpozneje v roku 10 minut od trenutka prvega odklepanja vozila, vendar pred začetkom vožnje (npr. neustrezna raven tlaka v pnevmatikah, neustrezni nivo napolnjenosti baterije, zunanje poškodbe ipd.),
 • glede pomanjkljivosti, ki so nastale po začetku vožnje, ali glede pomanjkljivosti, katere je možno opaziti šele po začetku vožnje (npr. manjkajoče stanje tekočin, druga opozorila, ki jih javijo svetlobni in drugi indikatorji v vozilu, poškodbe vozila po začetku vožnje ipd.): pomanjkljivosti je potrebno javiti nemudoma po nastanku le-teh.

 

V kolikor gre za pomanjkljivosti po prvi alineji prejšnjega odstavka družba T2 Rotalab reklamacij, ki bodo javljene kasneje, kot je v tej alineji navedeno, ne bo upoštevala in bo štela, da jih je povzročil Uporabnik. Glede pomanjkljivosti, kot jih določa druga alineja predhodnega odstavka, pa bo družba T2 Rotalab, in sicer glede na vrsto pomanjkljivosti in vse okoliščine primera presodila, ali je za pomanjkljivosti odgovoren Uporabnik ali gre za pomanjkljivost, ki je izven sfere Uporabnikove odgovornosti.

 

V primeru javljenih pomanjkljivosti bo Uporabnik s strani zaposlenega v Klicnem centru GreenGo prejel navodila, ki jih je zavezan upoštevati. Zaposleni v Klicnem centru GreenGo bo med drugim lahko od Uporabnika zahteval, da slednji stanje vozila fotografira in fotografije posreduje na e-naslov info@greengo.city ali na mobilno številko, ki jo pove zaposleni v Klicnem centru GreenGo. Prav tako bo zaposleni v Klicnem centru GreenGo Uporabniku, in sicer glede na vrsto pomanjkljivosti na vozilu, bodisi zavrnil uporabo vozila (npr. v primeru obstoja tveganja za varnost vožnje in potnikov) bodisi bo uporabo vozila dovolil. V primeru zavrnitve uporabe vozila zaradi pomanjkljivosti na vozilu se šteje, da je Pogodba o izposoji vozila GreenGo odpovedana.

 

V primeru zavrnitve uporabe vozila, v kolikor Uporabnik z vožnjo vozila še ni začel, vendar še ni poteklo 10 minut od trenutka prvega odklepanja vozila, ter Uporabniku za javljene pomanjkljivosti ni mogoče očitati odgovornosti, je odpoved Pogodbe o izposoji vozila GreenGo, brezplačna.

 

V kolikor je Uporabnik z vozilom že opravil določeno pot, v primeru zavrnitve uporabe vozila s strani Klicnega centra GreenGo zaradi javljenih pomanjkljivosti, se mu izstavi račun za opravljeno storitev, torej za strošek cene izposoje vse do trenutka zaključka izposoje, izvedenega zaradi prepovedi vožnje s strani družbe T-2 Rotalab. V kolikor je za pomanjkljivosti na vozilu odgovoren Uporabnik, se Uporabniku na naknadno izstavljenem računu obračunajo tudi ostale postavke iz tabele v poglavju »8. Cena storitve in plačevanje« ter se v primeru nastanka škode, z odškodninskim zahtevkom terja povračilo slednje.

 

6.3. Upravičenja Uporabnika tekom izposoje

 

Uporabnik je upravičen:

 • električno vozilo GreenGo uporabljati za prevoz drugih oseb in tovora, ki je glede na izposojeno vozilo običajen, vendar mora pri tem upoštevati omejitve veljavnih predpisov (npr. glede dovoljenega števila oseb v oziroma na vozilu in dovoljene obremenitve vozila) in določbe teh Splošnih pogojev,
 • v električni avtomobil namestiti otroški sedež in
 • začasno parkirati vozilo tudi na parkirnih mestih, ki niso GreenGo parkirišča, ob pogoju, da je navedeno parkirno mesto predvideno za parkiranje vozil tiste kategorije, ki ustreza kategoriji vozila, ki si ga je Uporabnik izposodil, in da so izpolnjene zaveze iz razdelka 6.1 in 6.4 (v nasprotnem primeru Uporabnika bremenijo stroški morebitne parkirnine, vleke, odvoza in kazni).

 

6.4. Lokacije parkiranja in zaključevanja izposoje

 

6.4.a Splošno o lokacijah parkiranja in zaključevanja izposoje

 

Izposojo električnega vozila GreenGo je možno zaključiti le na parkiriščih, ki so razvidna v zemljevidu v aplikaciji, in sicer le znotraj občine v kateri je Uporabnik prevzel elekrično vozilo. T2 Rotalab lahko oblikuje ponudbo, v kateri uporabnik izbere izposojo električnega vozila GreenGo z možnostjo zaključka izven občine izposoje. V primeru obstoja takšne ponudbe in izbora takšne vrste izposoje s strani Uporabnika, je izposojo električnega vozila GreenGo možno zaključiti na kateremkoli parkirišču, ki so razvidna v zemljevidu v aplikaciji.

 

Lokacije, kjer tekom trajanja izposoje ni dovoljeno parkiranje so:

 • lokacije, kjer ni dovoljeno ali predvideno parkiranje vozil s kategorijo, ki si ga je Uporabnik izposodil,
 • javna parkirna mesta, ki so označena, da je parkirno mesto namenjeno za Car share Avant2GO/Avantcar,
 • garažne in podzemne hiše,
 • rumena in modra cona.

 

V kolikor Uporabnik tekom izposoje začasno parkira vozilo ali zaključi izposojo na plačljivem parkirišču, je zavezan plačati strošek parkirnine v celoti (glede na ceno parkiranja, ki je določena za parkiranje na parkirišču, na katerem Uporabnik začasno parkira vozila tekom trajanja izposoje).

 

Aplikacija ima predvidene tudi t.i. Bonus cone. V kolikor Uporabnik zaključi izposojo na parkirišču, ki je umeščeno v Bonus cono se mu na ceno izposoje, ki je določena glede na tarifo po času izposoje in/ali prevoženih kilometrih, obračuna tudi popust.

 

V kolikor Uporabnik zaključi izposojo na plačljivem parkirišču je poleg celotne parkirnine zavezan družbi T2 Rotalab plačati tudi kazen iz Cenika.

V kolikor Uporabnik brez predhodnega dogovora z T2 Rotalab zaključi izposojo na parkirišču izven občine, v kateri je prevzel električno vozilo, ali izven lokacije parkirišč, ki so razvidne v zemljevidu v aplikaciji, je zavezan družbi T2 Rotalab plačati kazen iz Cenika.

 

6.4.b Parkiranje in zaključevanje izposoje  vozil, ki so vljučena v Pilotno-raziskovalni projekt »Slovenske železnice ‘Gremo zeleno’ – GreenGo«

 

V primeru, da si uporabnik izposodi vozilo, ki je vključeno v Pilotno-raziskovalni projekt »Slovenske železnice ‘Gremo zeleno’ – GreenGo«, za parkiranje in zaključevanje izposoje takega vozila ne velja, kar je navedeno v predhodni točki 6.4.a. Uporabnik se v tem primeru pri parkiranju in zaključevanju izposoje ravna po pravilih, ki so navedena tej točki 6.4.b.

 

Uporabnik vozila, ki je vključeno v Pilotno-raziskovalni projekt »Slovenske železnice ‘Gremo zeleno’ – GreenGo«, je torej zavezan pri parkiranju in zaključevanju izposoje takšnega vozila upoštevati naslednje.

 

Med izposojo se vozilo lahko uporablja na območju Republike Slovenije, tudi izven Mestne občine Ljubljana. Vozilo je opremljeno z e-vinjeto.

 

Parkiranje je tekom izposoje dovoljeno na plačljivih parkiriščih Mestne občine Ljubljana (CONA 1, CONA 2, CONA 3), ki niso za zapornico. V tem primeru Uporabnik ne nosi stroškov parkiranja.

 

Parkiranje je tekom izposoje možno tudi na drugih plačljivih parkiriščih, vendar je Uporabnik zavezan plačati strošek parkirnine v celoti (glede na ceno parkiranja, ki je določena za parkiranje na parkirišču, na katerem Uporabnik začasno parkira vozila tekom trajanja izposoje).

 

Parkiranje je tekom izposoje dovoljeno tudi povsod tam, kjer je vozilo dovoljeno parkirati ob zaključku izposoje.

 

Lokacije, kjer tekom trajanja izposoje ni dovoljeno parkiranje, so:

 • lokacije, kjer ni dovoljeno ali predvideno parkiranje vozil kategorije B,
 • javna parkirna mesta, ki so označena, da je parkirno mesto namenjeno za Car share Avant2GO/Avantcar,
 • garažne in podzemne hiše,
 • rumena in modra cona.

 

Ob zaključku izposoje je dovoljeno parkirati električno vozilo GreenGo le na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), in sicer na:

 • bonus parkiriščih SŽ GREMO ZELENO in drugih GreenGo parkiriščih,
 • javnih parkiriščih Mestne občine Ljubljana (CONA 1, CONA 2, CONA 3), ki niso za zapornico; v tem primeru Uporabnik ne nosi stroškov parkiranja,
 • zasebnih parkiriščih (stanovanjska naselja, nakupovalna središča idr.), ki niso za zapornico, kjer je dovoljeno brezplačno parkiranje,
 • parkiriščih za zapornico, kjer je izjemoma dovoljeno brezplačno parkiranje in se zapornica ob izhodu avtomatsko dvigne (npr. tudi nakupovalna središča, kjer je brezplačno parkiranje vsaj 1 uro idr.),
 • druga plačljiva parkirišča, v primeru, da Uporabnik poravna strošek parkiranja v višini cene parkiranja za 60 minut (glede na ceno parkiranja, ki je določena za parkiranje na parkirišču, na katerem Uporabnik parkira vozilo ob zaključku izposoje).

 

T2 Rotalab lahko za zaključevanje izposoje vozil, ki so vljučena v Pilotno-raziskovalni projekt »Slovenske železnice ‘Gremo zeleno’ – GreenGo« oblikuje ponudbo, v kateri uporabnik izbere izposojo električnega vozila GreenGo z možnostjo zaključka izven občine izposoje. V primeru obstoja takšne ponudbe in izbora takšne vrste izposoje s strani Uporabnika, je izposojo električnega vozila GreenGo možno zaključiti na kateremkoli parkirišču, ki so razvidna v zemljevidu v aplikaciji. V tem primeru uporabnik družbi T2 Rotalab ni zavezan plačati kazni zaradi zaključka vožnje izven občine prevzema vozila iz Cenika.

 

Lokacije, kjer ni dovoljeno zaključevanje izposoje vozil, so:

 • na lokacijah izven območja MOL (izjemoma tudi v drugi občini v kolikor ponudba T2 Rotalab to omogoča in je uporabnik izbral takšno ponudbo),
 • kjer ni dovoljeno ali predvideno parkiranje vozil kategorije B,
 • javna parkirna mesta, ki so označena, da je parkirno mesto namenjeno za Car share Avant2GO/Avantcar,
 • parkirišča, ki so za zapornico in niso javno dostopna 24/7,
 • garažne in podzemne hiše,
 • rumena in modra cona,
 • druga plačljiva parkirišča na območju MOL, ki niso javna parkirišča Mestne občine Ljubljana (CONA 1, CONA 2, CONA 3), v kolikor Uporabnik ne poravna stroška parkiranja v višini cene parkiranja za 60 min.

 

Če Uporabnik v primeru iz tretjega in šestega odstavka tega poglavja in iz zadnje alineje prejšnjega odstavka ne poravna parkirnine, kot je navedeno, je Uporabnik dolžan (poleg stroška nastalega zaradi parkiranja vozila na plačljivem parkirišču za 60 minut) družbi T2 Rotalab poravnati tudi kazen iz Cenika.

 

 

7.    VRAČILO ELEKTRIČNEGA VOZILA GREENGO

 

Vozilo je potrebno ob zaključku izposoje vrniti na eno izmed GreenGo parkirišč, ki so razvidna iz zemljevida v aplikaciji. To ne velja za parkiranje in zaključevanje izposoj vozil, ki so del Pilotno-raziskovalnega projekta »Slovenske železnice ‘Gremo zeleno’ – GreenGo«, za katere veljajo določila točke 6.4.b.

 

Stanje napolnjenosti električne baterije vozila ob zaključku izposoje mora znašati vsaj osemnajst odstotkov (18%). V kolikor Uporabnik zaključi izposojo z manjšim odstodkom napolnjenosti baterije vozila, je zavezan družbi T2 Rotalab plačati kazen iz Cenika. V primeru, da je zaradi prenizkega stanja napolnjenosti baterije vozilo potrebno odpeljati z avtovleko, je Uporabnik družbi T2 Rotalab dolžan povrniti tudi vse stroške in morebitno škodo, ki izvira iz tega naslova.

Uporabnik mora vrniti vozilo v stanju, kot ga je prejel (tehnična brezhibnost vozila, zunanji izgled in notranjost vozila), pri čemer se upošteva običajna raba vozila. Uporabnik mora hkrati vrniti tudi vso dokumentacijo in opremo, ki se je v ali na vozilu nahajala ob prevzemu oziroma je bila Uporabniku izročena ob prevzemu (v primeru električnega avtomobila vključno z morebitnima polnilnima kabloma). V primeru izposoje električnega avtomobila je Uporabnik po zaključku izposoje zavezan zagonski ključ shraniti v vozilu na mesto, kjer se je nahajal ob prevzemu.

V kolikor ima vozilo ob vrnitvi pomanjkljivosti je Uporabnik, razen, ko ti Splošni pogoji določajo drugače, zavezan poravnati vse stroške in drugo škodo, povezano z njihovo odpravo. Skladno s temi Splošnimi pogoji lahko družba T2 Rotalab od Uporabnika terja tudi posredno škodo, in sicer iz razloga, ker vozila v času odprave pomanjkljivosti ni bilo možno koristiti.

Pred zaključkom izposoje je Uporabnik dolžan poskrbeti, da je vozilo v mirovanju (v primeru električnega avtomobila prestavna ročica v položaju »P«), vozilo ugasnjeno, zaprt morebitni prtljažnik vozila ter vsa morebitna vrata in okna vozila, izklopljen ves svetilni sistem ter da iz vozila odstrani vse premične stvari, ki se v ali na njem niso nahajale ob prevzemu.

Pogodbeno razmerje izposoje je pravilno zaključeno, v kolikor Uporabnik izpolni vse dolžnosti, navedene v predhodnih odstavkih tega poglavja, ter preko aplikacije zaključi izposojo (potrditev polja »Končaj mojo vožnjo«).

V primeru, da gre za izposojo elekričnega avtomobila, je Uporabnik pred potrditvijo polja »Končaj mojo vožnjo« zavezan tudi fizično preveriti (pokljukati vrata), ali je vozilo dejansko zaklenjeno.

Zaključek posamične izposoje vozila mora biti opravljen v roku 24 ur od trenutka prevzema vozila, v primeru zakupa paketa z vključenimi časovnimi količinami pa od trenutka prenehanja veljavnosti paketa. Družba T2 Rotalab lahko na prošnjo Uporabnika Uporabniku odobri daljši rok izposoje vozila. V kolikor Uporabnik izposoje ne zaključi v roku 24 ur, oziroma v izrecno dogovorjenem daljšem roku izposoje vozila, je zavezan družbi T2 Rotalab plačati tudi kazen iz Cenika.

V kolikor zaključek izposoje posameznega vozila ni mogoč zaradi izgube mobilnega aparata ali motenj v delovanju mobilnega omrežja Uporabnikovega operaterja ali motenj v delovanju aplikacije, Uporabnik o tem čim prej oziroma takoj, ko lahko, najpozneje pa v roku 30 minut od zaznanih motenj, s klicem obvesti Klicni center GreenGo preko zavihka »Podpora«. V tem primeru se za zaključek izposoje šteje trenutek, kot ga potrdi uslužbenec Klicnega centra GreenGo. V kolikor motnje javi kasneje, se šteje, da so se motnje pričele maksimalno 30 minut pred obvestilom Klicnega centra GreenGo.

V kolikor Uporabnik zaključi izposojo na plačljivem parkirišču je poleg celotne parkirnine zavezan družbi T2 Rotalab plačati tudi kazen iz Cenika.

Ne glede na navedeno v predhodnem odstavku v primeru zaključevanja izposoje vozila, ki je vključeno v Pilotno-raziskovalni projekt »Slovenske železnice ‘Gremo zeleno’ – GreenGo« velja naslednje: V kolikor Uporabnik zaključi izposojo na plačljivem parkirišču, ki pa ni javno parkirišče Mestne občine Ljubljana (CONA 1, CONA 2, CONA 3), je zavezan plačati strošek parkiranja v višini cene parkiranja za 60 min, glede na ceno parkiranja, ki je določena za parkiranje na parkirišču, na katerem Uporabnik parkira vozilo ob zaključku izposoje. V kolikor Uporabnik ne poravna stroška parkiranja za 60 minut, je poleg celotne parkirnine dolžan družbi T2 Rotalab plačati tudi kazen iz Cenika.

V kolikor vozilo ni vrnjeno na način, kot je to določeno v predhodnih odstavkih tega poglavja, Uporabnik odgovarja za vse stroške in morebitno škodo, ki izvira iz tega naslova.

 

8.    CENA STORITVE IN PLAČEVANJE

 

Zavezanec za plačilo računa, s katerim je zaračunan strošek iz naslova cene izposoje, ter računa, na katerem so zaračunane morebitne ostale postavke iz spodnje tabele, je Uporabnik.

 

Uporabnik je s sprejemom teh Splošnih pogojev seznanjen in se strinja da se mu računi iz naslova koriščenja storitve izposoje vozil pošiljajo v elektronski obliki na njegov elektronski naslov.

 

Končna cena izposoje se obračuna za čas od prevzema vozila do trenutka zaključka izposoje, in sicer po tarifi, določeni glede na prevožene kilometre, in/ali tarifi, določeni glede na trajanje izposoje (urna, minutna, dnevna) in z dodanim fiksnim stroškom izposoje, v določenih primerih pa na ceno lahko vpliva tudi lokacija vračila.

Cena izposoje se lahko obračuna tudi pred pričetkom izposoje, in sicer v primeru nakupa paketa, ki že vključujeje določeno število časovnih enot izposoje in/ali prevoženih kilometrov izposoje in/ali drugih količin (primer: 24 urni paket, z vključenimi 100 km). Ti paketi se vselej zaračunajo v celoti, ne glede na dejansko porabo. Po prenehanju veljavnosti paketa se nadaljnje količine skladno s predhodnim odstavkom zaračunavajo glede na porabo.

V ceni izposoje so že vključeni stroški napolnjenosti električne baterije vozila v trenutku prevzema vozila (ne pa morebitna naknadna polnjenja tekom uporabe vozila – ti stroški so namreč v breme Uporabnika). Prav tako so v ceni izposoje vključeni stroški morebitne registracije vozila, nadomestila za uporabo cest, zavarovanja, rednega vzdrževanja, stroška pnevmatik, nadomestnega vozila, letne vinjete za električni avtomobil, izgube vrednosti vozila, najema baterije, 24h asistence in brezplačnega parkiranja na GreenGo parkiriščih.

Za vozila, ki so vključena v Pilotno-raziskovalni projekt »Slovenske železnice ‘Gremo zeleno’ – GreenGo« je v ceno izposoje vključena tudi cena parkirnine na javnih parkiriščih Mestne občine Ljubljana (CONA 1, CONA 2, CONA 3), ki niso za zapornico.

Plačilo računa za strošek iz naslova cene izposoje se izvede avtomatično preko same aplikacije. Plačilna transakcija se izvede tako, da se plačilo izvrši iz dobroimetja (višina dobroimetja je vidna v zavihku »Moja denarnica«) in/ali iz plačilne kartice, katere podatke je Uporabnik vnesel v aplikacijo. Primarno se plačilo izvrši iz dobroimetja.

Dobroimetje predstavljajo:

a.) Sredstva, ki so bila Uporabniku odtegnjena iz pl.kartice, za namen preverbe plačilne kartice (1 EUR za posamezno vneseno plačilno kartico);

b.) Dobroimetje za paket dobrodošlice »SŽ GREMO ZELENO 5 €« v višini 5 EUR, ki ga Uporabnik pridobi s skeniranjem SŽ kode, ki se nahaja na vozovnici za vlak ali na drugi obliki računa za prevoz z vlakom, v aplikaciji (paket dobrodošlice »SŽ GREMO ZELENO 5 €« lahko Uporabnik vnovči le enkrat);

c.) Naknadno dobroimetje, ki je vezano na pakete SŽ GREMO ZELENO, ki jih je možno kupiti na prodajnih mestih SŽ-Potniški promet, d. o. o., Uporabnik pridobi tako, da aktivira SŽ kodo preko programskega čitalca kod, ki je del aplikacije GeenGo. SŽ koda se pridobi na potrdilu za nakup paketa SŽ GREMO ZELENO, ki ga kupec lahko kupi na enem izmed prodajnih mest Slovenskih železnic;

d.) Dobroimetje v višini 2,00 EUR, če je pripeljal prijatelja (uporabo aplikacije priporoči prijatelju, pod pogojem, da se prijatelj na podlagi priporočila v aplikacijo registrira kot nov Uporabnik, pri čemer bonus prejme, ko prijatelj opravi prvo vožnjo. V tem primeru bonus (2,00 EUR) prejmeta obstoječi in novi Uporabnik);

e.) Sredstva, ki jih uporabnik v aplikacijo nakaže iz svoje plačilne kartice.

 

Dobroimetja se črpajo po vrstnem redu, kot izhaja iz predhodnega odstavka.

 

V kolikor dobroimetja ni ali je nižje od cene zaključene izposoje vozila se plačilo do polne cene iz naslova izposoje izvrši preko plačilne kartice.

V kolikor sredstva na primarno vneseni plačilni kartici ne zadoščajo za plačilo računa se Uporabniku v zavihku »Moja denarnica« zabeleži dolg, ki se avtomatično poravna, ko je stanje na plačilni kartici dovolj visoko. Uporabnik plačilne kartice iz aplikacije ne more odstraniti vse dokler obstaja dolg na njegovem uporabniškem računu. V primeru dolga, lahko družba T2 Rotalab Uporabnika pozove na plačilo zneska tudi tako, da mu pošlje na elektronski naslov račun, ki ga mora Uporabnik plačati izven aplikacije.

Uporabnik je zavezan poravnati tudi druge stroške in škodo, in sicer gre za postavke, ki izhajajo iz spodnje tabele, v kolikor so le-ti stroški, glede na konkretno dejansko stanje posamezne izposoje, obračunani. Prav tako je Uporabnik zavezan družbi T2 Rotalab povrniti vso drugo škodo (izven postavk, navedenih iz spodnje tabele), v kolikor je dejansko nastala škoda večja ali drugačna, kot jo opredeljuje spodnja tabela. Uporabnik je s sprejemom teh Splošnih pogojev seznanjen in se strinja, da sta račun (ter ustrezni plačilni nalog) ter odškodninski zahtevek, oba, kot sta opredeljena v tem odstavku, Uporabniku lahko poslana po elektronski poti na njegov elektronski naslov, lahko pa tudi preko poštne pošiljke na naslov Uporabnika. Plačilo računa in/ali odškodninskega zahtevka, kot sta oba opredeljena v tem odstavku, mora izvršiti Uporabnik sam (plačilo takšnega računa in/ali odškodninskega zahtevka se torej v nobenem primeru ne izvede avtomatično preko aplikacije). Navedeno v predhodnji povedi ne velja za primere, ko je bil odtegljaj iz naslova postavk, ki izhajajo iz spodnje tabele, že izveden preko aplikacije, kot to izhaja iz predzadnjega odstavka tega poglavja.

Posamezne postavke na računu, izstavljenem iz naslova stroškov, ki presegajo ceno izposoje (torej postavke iz morebitnega naknadno izstavljenega računa) se Uporabniku vedno zaračunavajo skladno s spodnjo tabelo.

Račun, s katerim je zaračunan zgolj strošek iz naslova cene izposoje (v kolikor ne gre za nakup paketa, ki se zaračuna pred samo izposojo vozila), se izstavlja Uporabniku po zaključku vsake izposoje ter se obračuna po tarifi glede na čas izposoje in/ali tarifi glede na prevožene kilometre in z dodanim fiksnim stroškom izposoje (upoštevaje morebitni popust zaradi zaključka izposoje v Bonus coni). Ta račun se pošlje Uporabniku v elektronski obliki na elektronski naslov, ki ga Uporabnik navede v svojem uporabniškem računu GreenGo.

 

Naknadni račun, izdan iz naslova postavk iz spodnje tabele, v kolikor navedene postavke niso bile skladno s predzadnjim odstavkom tega poglavja že plačane preko same aplikacije, se Uporabniku pošlje do konca koledarskega meseca, v katerem je bilo vozilo v uporabi, v kolikor pa je bilo vozilo v uporabi zadnji teden v koledarskem mesecu, se naknadno izstavljen račun Uporabniku pošlje do 10. koledarskega dne v naslednjem mesecu.

V primeru zamude s plačilom se zaračunanjo zakonske zamudne obresti, ki tečejo od dneva zapadlosti računa do dneva plačila.

T2 Rotalab si pridržuje pravico določiti obračunski interval glede na vrsto storitve in ponudbo. Obračunski intervali so minute, ure, dnevi ali druge časovne enote, določene v veljavni ponudbi. Uporabniku se vsaka začeta obračunska enota zaračuna v celoti (primer: v primeru urnega obračunskega intervala se bo ura in pol izposoje zaračunala kot dve uri izposoje). Čas izposoje pomeni čas, ki teče od trenutka prevzema vozila (potrditev gumba »Začnite z vožnjo z obveznostjo plačila«) ter čas vsakokratnega začasnega parkiranja (po samem prevzemu vozila), vse do trenutka, ko Uporabnik v aplikaciji zaključi izposojo oziroma do trenutka, ko je izposoja zaključena na podlagi ukrepov iz 9.5. točke teh splošnih pogojev.

Poleg cene izposoje lahko torej družba T2 Rotalab na računu obračuna tudi ostale postavke, ki izhajajo iz spodnje tabele, in sicer:

 

1. Odpoved izposoje po začetku vožnje po ceni izposoje
2. Poškodovanje, izguba ali odtujitev dokumentacije ali opreme v vozilu (cena velja po kosu dokumentacije oziroma opreme):  
a.)       dokumentacije, 50,00 €
b.)      obvezne opreme v vozilu – zaboj prve pomoči, varnostni trikotnik, odsevni jopič, komplet rezervnih žarnic idr., 100,00 €
c.)       zimske opreme v primeru izposoje električnega avtomobila – verige idr., 150,00 €
d.)      polnilnega kabla 450,00 €
e.)       RFID kartice »Gremo na Elektriko« 50,00 €
f.)      ključa vozila 300,00 €
g.)      Čelada (v primeru izposoje električnega skuterja) 200,00 €
3. Odbitna franšiza za vozilo 2% od vrednosti novega vozila
4. Administrativni strošek posredovanja podatkov o uporabniku pristojnemu organu 30,00 €
5.Kazen zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov, strošek nepravilnega parkiranja ali neplačane parkirnine* po odmeri pristojnega subjekta
6. Vleka vozila (zaradi npr. prazne baterije, poškodb ipd.) 250,00 €
7. Kazen zaradi kršitve Splošnih pogojev glede  
a.)       prepovedi vožnje, ko Uporabnik ni v neokrnjenem psihofizičnem stanju (vinjenost, vpliv mamil, drugih psihoaktivnih zdravil, snovi ipd.) 500,00 €
b.)      prepovedi prepustitve vozila v uporabo tretji osebi, 500,00 €
c.)       prepovedi opravljanja pridobitne dejavnosti, vezane na prevoz oseb, blaga ali dejavnosti, vezane na učenje vožnje 250,00 €
d.)      uporabe vozila izven območja Republike Slovenije, 250,00 €
e.)       potrebnega ravnanja v primeru nastopa škodnega dogodka 50,00 €
f.)       dolžnosti zaklepanja in zapiranja morebitnih vrat, prtljažnika in oken vozila ter izklopa svetilnih signalov 50,00 €
g.)      dolžnosti uporabe vozila skladno z dovoljeno obremenitvijo in/ali omejitvijo glede števila oseb, ki se v vozilu lahko peljejo hkrati, in/ali drugimi tehničnimi normativi, navodili in priporočili proizvajalca in/ali družbe T-2 Rotalab 50,00 €
h.)      dolžnosti uporabe in parkiranja vozila le na površinah, kjer je vožnja z vozilom kategorije, kot je bilo izposojeno, dovoljena 150,00 €
i.)        dolžnosti javljanja stanja morebitnih tekočin v vozilu, tlaka v zračnicah (v primeru pomanjkanja) in drugih pomanjkljivosti na ali v zvezi z vozilom 30,00 €
j.)        prepovedi popravljanja, drugih predelav in sprememb vozila, izvedenih »na lastno roko« (tj. brez odobritve družbe T-2 Rotalab) 400,00 €
k.)      prepovedi kajenja v električnem avtomobilu 100,00 €
l.)        prepovedi prevažanja živali v ali na vozilu 100,00 €
m.)     prepovedi nameščanja premičnih stvari v ali na vozilo 100,00 €
n.)      drugih dovoljenih ali prepovedanih ravnanj skladno s Splošnimi pogoji (npr. prepoved uporabe vozila, ki presega običajno; »driftanja«; udeležbe na tekmovanjih; uporabe vozila za pogon ali vleko drugega vozila; prevoza jedkih, strupenih snovi, zaključevanje izposoje na plačljivem parkirišču ipd.) 250,00 €
8. Dodatno čiščenje vozila  
a.)       zunanje 25,00 €
b.)      notranje 50,00 €
c.)       zunanje + notranje 70,00 €
d.)      globinsko 150,00 €
9. Intervencija na terenu (zaradi Uporabnikovega ravnanja, ki ni skladno s Splošnimi pogoji) 150,00 €
10. Strošek opominjanja oz. izvensodni zahtevek za povračilo škode (v višini zak. zamudnih obresti) do 5,00 €/opomin  oz. zahtevek
11. Izvršilni, sodni, odvetniški stroški, stroški cenitve glede na dejansko višino
12. Kazen za neplačilo parkirnine, kot to izhaja iz zadnjega odstavka točke 6.4.b 250€
13. Kazen zaradi zaključka vožnje s prenizko napolnjenostjo baterije vozila (pod 18%) 50€
14. Kazen zaradi zaključka vožnje izven občine prevzema vozila ali izven dodeljenih parkirišč v aplikaciji 150€
15. Kazen zaradi prekoračenega časa izposoje vozila 200 €

 

* Če se podatki o Uporabniku posredujejo pristojnemu organu se poleg kazni zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov zaračuna tudi »Administrativni strošek posredovanja podatkov o Uporabniku pristojnemu organu«.

 

Morebitno nastala škoda, v kolikor ne ustreza posamezni postavki iz zgornje tebale ali presega vrednost postavke iz tabele, se uveljavlja z ločenim zahtevkom.

T2 Rotalab lahko s trenutkom sklenitve Pogodbe o izposoji vozila GreenGo zadrži določen znesek sredstev iz plačilne kartice Uporabnika in naveden znesek na plačilno kartico vrne po zaključku izposoje. Maksimalna višina zadržanih sredstev je cena odbitne franšize za izposojeno vozilo. Možnosti zadržanja zneska iz plačilne kartice, kot to izhaja iz tega odstavka, se T2 Rotalab lahko posluži bodisi v primeru, ko si naročnik prvič izposodi vozilo, bodisi v primeru vsake nadaljnje izposoje vozila. Če način plačila, ki ga Uporabnik izbere, ne podpira ponavljajočih se transakcij, bo Uporabnik pozvan, da zahtevani znesek doda v aplikacijo ročno (sredstva so vidna v »Moja denarnica«). V tem primeru sredstva ne bodo samodejno povrnjena po zaključku izposoje, ampak bodo ostala naložena v aplikaciji kot dobroimetje. Sredstva, ki so zadržana po tem odstavku, T2 Rotalab lahko porabi:

– za plačilo cene izposoje in/ali

– za plačilo ostalih postavk iz cenika iz zgornje tabele.

Če po zaključku izposoje odtegljaj iz plačilne kartice v višini cene izposoje ni mogoč, bo T2 Rotalab zadržani znesek uporabil za celotno ali delno kritje cene izposoje. V kolikor T2 Rotalab zadržani znesek uporabi za plačilo izposoje in je zadržani znesek:

– večji od cene izposoje, bo razlika med ceno izposoje do višine celotnega odtegljaja uporabniku vrnjena na plačilno kartico takoj po zaključku izposoje,

– manjši od cene izposoje, se preostanek dolga poravna na način iz enajstega odstavka tega poglavja.

V kolikor T2 Rotalab zadržani znesek uporabi za plačilo ostalih postavk, ki izhajajo iz zgornje tabele, in je zadržani znesek:

– večji od cene postavke (ali več postavk) iz zgornje tabele, bo razlika med ceno postavke/več postavk do višine celotnega odtegljaja uporabniku vrnjena na plačilno kartico v roku enega tedna po zaključku izposoje,

– manjši od cene postavke (ali več postavk) iz zgornje tabele, je preostanek dolga uporabnik dolžan poravnati skladno z dvanajstim odstavkom tega poglavja.

V kolikor T2 Rotalab zadržani znesek uporabi tako za plačilo cene izposoje kot tudi ostalih postavk, ki izhajajo iz zgornje tabele (v nadaljevanju obe ceni kot skupna cena), in je zadržani znesek:

– večji od skupne cene, bo razlika med skupno ceno do višine celotnega odtegljaja uporabniku vrnjena na plačilno kartico v roku enega tedna po zaključku izposoje,

– manjši od skupne cene, je preostanek dolga uporabnik dolžan poravnati skladno z dvanajstim odstavkom tega poglavja.

 

Družba T2 Rotalab si pridružuje pravico do enostranske odpovedi pogodbenega razmerja GreenGo z Uporabnikom, v kolikor je slednji v zamudi s plačilom enega računa ali v kolikor ne poravna škode, vezane na uporabo storitve izposoje električnih vozil GreenGo, skladno z odškodninskim zahtevkom, ki ga nanj naslovi družba T2 Rotalab.

 

 

 

 

9.    ODGOVORNOST IN MOŽNE SANKCIJE

 

9.1. Odgovornost za prekrške, kazniva dejanja in plačilo parkirnine

 

Zaradi kršitev teh Splošnih pogojev in veljavnih predpisov, izvršenih s strani Uporabnika (oziroma tretje osebe, kot je to opredeljeno v nadaljevanju tega poglavja, gl. razdelek 9.3.), Uporabnik prevzema polno odgovornost za storjene prekrške, kazniva dejanja, izrečeno globo, mandatno kazen oziroma drugo sankcijo, izrečeno zaradi kršenja veljavnih cestno-prometnih predpisov ali nepravilnega parkiranja. Prav tako Uporabnik prevzema odgovornost za plačilo stroškov parkiranja na plačljivem parkirišču v primerih in skladno s temi Spošnimi pogoji.

 

Družba T2 Rotalab lahko morebitne denarne upravne kazni in stroške zaradi neplačane parkirnine po lastni presoji bodisi plača in do Uporabnika uveljavlja regresni zahtevek bodisi pristojnemu subjektu sporoči osebne podatke Uporabnika, ki je v trenutku prekrška, kaznivega dejanja, nepravilnega parkiranja ali neplačane parkirnine imel vozilo v izposoji (v tem primeru se zaračuna tudi administrativni strošek posredovanja podatkov o Uporabniku pristojnemu organu oziroma drugemu subjektu).

 

9.2. Odgovornost za plačilo odbitne franšize

 

Uporabnik prevzema odgovornost za plačilo odbitne franšize, kadar skladno z zavarovalno pogodbo le-ta bremeni voznika, če je škodni dogodek nastal v času, ko je bilo vozilo v uporabi s strani Uporabnika.

 

9.3. Odgovornost za ravnanje tretje osebe

 

Prav tako se šteje, da je ravnanje (iz katerega izvira škoda ali druga neugodna posledica npr. prekršek ipd.) izvršil Uporabnik, v kolikor je ravnanje povzročeno s strani tretje osebe, kateri je Uporabnik vozilo prepustil v uporabo, obstoj ali stopnja krivde Uporabnika pa pri tem ni relevantna. V kolikor tretja oseba, kateri je Uporabnik vozilo prepustil v uporabo, torej povzroči cestno-prometni prekršek ali škodo, se šteje, da je prekršek oziroma škodo povzročil Uporabnik. S sklenitvijo Pogodbe o izposoji vozila GreenGo Uporabnik med drugim namreč izjavlja, da v primeru, da omogoči uporabo vozila tretji osebi, sam odgovarja za uporabo vozila skladno s temi Splošnimi pogoji.

 

9.4. Odškodninska odgovornost zaradi kršitev

 

Uporabnik prevzema odškodninsko odgovornost za škodo, nastalo zaradi kršitev teh Splošnih pogojev in veljavne zakonodaje:

 • na vozilu in/ali
 • tretjim osebam in/ali
 • na opremi in/ali dokumentaciji in/ali
 • na polnilni infrastrukturi na GreenGo parkirišču

ter za drugo škodo, ki je zaradi koriščenja storitve izposoje električnih vozil GreenGo nastala družbi T2 Rotalab. Pojem škode zajema tako dejansko škodo kot tudi posredno škodo (tj. škodo, nastalo zaradi nemožnosti izposoje s strani drugih možnih Uporabnikov).

 

Uporabnik škodo, nastalo na vozilu in/ali tretjim osebam krije, kot je to določeno v poglavju »13. Zavarovanje električnih vozil GreenGo«, pri čemer za škodo, nastalo na opremi in/ali dokumentaciji in/ali polnilni infrastrukturi na GreenGo parkiriščih, za posredno škodo ter škodo zaradi neposodobitve podatkov v uporabniškem računu GreenGo odgovarja v polnem obsegu.

 

Šteje se, da je škoda povzročena s strani Uporabnika, če je slednjo povzročil Uporabnik z aktivnim ali pasivnim ravnanjem (opustitev dolžne skrbnosti) ter ko je škodo povzročila tretja oseba, kot to določa razdelek 9.3. tega poglavja.

Ne glede na navedeno v tem poglavju je Uporabnik prost odgovornosti za poškodbe vozila, ki ne pomenijo poškodbe barve in katerih premer ni večji od 2 cm.

Dejanska škoda za uničeno ali izgubljeno vozilo, ki jo utrpi družba T2 Rotalab, se izračuna na način, da se oceni vrednost vozila pred nastankom takšnega škodnega primera, pri čemer vrednost vozila ne more presegati nabavne vrednosti vozila s pripadajočim davkom.

V primeru škodnega dogodka T2 Rotalab osebne podatke uporabnika lahko posreduje zavarovalnicam in drugim pristojnimi institucijami, ki razpolagajo z zakonito pravno podlago (npr. policiji ali sodišču). Prav tako T2 Rotalab osebne podatke uporabnika lahko posreduje drugim subjektom, če za posredovanje podatkov obstaja zakoniti interes upravljavca, da zaščiti svoje pravice (npr. posredovanje podatkov upravljavcem parkirišč – v primeru neplačane parkirnine ipd.).

 

9.5. Drugi ukrepi v primeru kršitev

 

V primeru kršitev teh Splošnih pogojev s strani Uporabnika, se lahko družba T2 Rotalab posluži tudi naslednjih ukrepov:

 • izposojeno vozilo Uporabniku odvzame,
 • Uporabniku prepove začetek ali nadaljevanje vožnje vozila,
 • Pogodbo o registraciji in/ali Pogodbo o izposoji vozila GreenGo predčasno odpove,
 • onemogoči sklenitev nove Pogodbe o izposoji vozila GreenGo z določenim Uporabnikom.

 

Zgoraj navedeni ukrepi ali posledice kršitev teh Splošnih pogojev in veljavnih predpisov se ne izključujejo in se za isto kršitev lahko uveljavljajo hkrati. Zaradi uveljavljenih ukrepov je družba T2 Rotalab prosta odškodninske ali druge odgovornosti.

 

Družba T2 Rotalab lahko odvzame izposojeno vozilo in s tem enostransko odpove tudi Pogodbo o izposoji vozila GreenGo, zlasti:

 • če je Uporabnik z vozilom prestopil območje Republike Slovenije,
 • če si je Uporabnik izposodil električni avtomobil ali skuter, vendar nima vozniškega dovoljenja ustrezne kategorije (ki mora biti v primeru izposoje električnega avtomobila veljavno vsaj dve leti), ali mu je bilo slednje začasno odvzeto oziroma se mu izvršuje izrečena kazen ali varstveni ukrep prepovedi vožnje vozila ustrezne kategorije oziroma varstveni ukrep prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja ustrezne kategorije na ozemlju Republike Slovenije, varstveni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ustrezne kategorije,
 • če uporabnik omogoči uporabo vozila tretji osebi,
 • če uporabnik prekorači največji dovoljeni čas posamične izposoje vozila,
 • v drugih primerih, ko je to potrebno za zaščito premoženja družbe T2 Rotalab ali varnost vožnje in drugih udeležencev v prometu.

 

Postopek odvzema vozila poteka tako, da je Uporabnik s strani Klicnega centra GreenGo pozvan k vračilu vozila. V kolikor Uporabnik ne ravna skladno s pozivom, mu družba T2 Rotalab lahko nadaljnjo vožnjo onemogoči na daljavo (blokada motorja, vendar ne med vožnjo), prav tako pa lahko prijavi izginotje vozila pristojnemu organu. V primeru odvzema vozila se Uporabniku sme zaračunati cena izposoje vozila in s tem povezane stroške, vse vezano na uporabo vozila, ki je bilo odvzeto. V primeru odvzema vozila družba T2 Rotalab med drugim zaračuna tudi strošek vleke vozila vračila na najbližje GreenGo parkirišče, morebitne druge postavke iz tabele v poglavju »8. Cena storitve in plačevanje« ter ostalo škodo, ki je nastala družbi v zvezi z odvzetim vozilom oziroma zaradi odvzema vozila (vključno z morebitno indirektno škodo).

V primeru kršitve teh Splošnih pogojev lahko družba T2 Rotalab glede na jakost in naravo kršitve Uporabniku onemogoči sklenitev novih Pogodb o izposoji vozila GreenGo za določeno časovno obdobje. V kolikor družba T2 Rotalab oceni, da je kršitev Uporabnika takšne narave, da onemogoča nadaljnje medsebojno sodelovanje z Uporabnikom lahko hkrati odpove tudi Pogodbo o registraciji.

Odpoved Posamičnega pogodbenega razmerja velja od trenutka, ko slednje družba T2 Rotalab sporoči Uporabniku, pri čemer odpoved velja s takojšnjim učinkom. V kolikor je družba T2 Rotalab pogodbeno razmerje odpovedala ustno, ustni odpovedi sledi tudi pisna izjava o odpovedi (ki je lahko poslana tudi preko elektronske pošte), pri čemer odpoved učinkuje od trenutka podaje ustne odpovedi. V primeru odpovedi, podane s strani družbe T2 Rotalab, zaradi razlogov na strani Uporabnika, si družba T2 Rotalab pridružuje pravico do poplačila vseh stroškov, škode in morebitnih drugih sankcij, ki izvirajo iz uporabe storitve izposoje električnih vozil GreenGo in/ali ravnanja v nasprotju s temi Splošnimi pogoji.

 

 

10.  POSTOPEK IZTERJAVE V PRIMERU NEPROSTOVOLJNEGA PLAČILA

 

V kolikor račun, izstavljen zaradi koriščenja storitve izposoje električnih vozil GreenGo s strani Uporabnika ni plačan do roka zapadlosti, kot je le-ta naveden na računu, Uporabnik prejme opomin, iz katerega izhaja rok za plačilo. V kolikor zapadla obveznost po opominu ni plačana se družba T2 Roatalab lahko posluži sodne poti za izterjavo zapadle obveznosti.

 

Škoda, ki izvira iz uporabe vozila, se terja na podlagi zahtevka za povračilo škode, v primeru neplačila na podlagi odškodninskega zahtevka pa se družba T2 Rotalab posluži sodne izterjave slednjega.

 

11.  OPROSTITEV ODGOVORNOSTI

 

Družba T2 Rotalab v razmerju do Uporabnika ne prevzema nikakršne odgovornosti:

 • zaradi zavrnitve ali začasnega onemogočanja sklenitve Pogodbe o registraciji in Pogodbe o izposoji vozila GreenGo,
 • zaradi z njene strani podane enostranske odpovedi Pogodbe o izposoji vozila GreenGo (vključno z morebitnim odvzemom izposojenega vozila Uporabniku), Pogodbe o registraciji (kar vključuje izbris uporabniškega računa GreenGo),
 • za morebitno nedelovanje aplikacije GreenGo oziroma kakšno drugačno nerazpoložljivost storitve izposoje električnih vozil GreenGo,
 • za razpoložljivost električnih vozil GreenGo v času željene izposoje, nezmožnost uporabe izposojenega električnega vozila GreenGo zaradi prenizkega nivoja napolnjenosti električne baterije, poškodb, okvare, odtujitve oziroma drugih razlogov, ki vožnjo vozila onemogočajo ali na katere družba T2 Rotalab ne more vplivati,
 • za stroške, nastale zaradi polnjenja električne baterije vozila tekom trajanja izposoje,
 • za namestitev in uporabo otroškega sedeža v električnem avtomobilu,
 • za škodo, nastalo Uporabniku ali tretji osebi, iz naslova premičnih stvari, ki so se nahajale v ali na vozilu tekom izposoje ali so ostale v ali na vozilu po zaključku izposoje (torej v primeru vračila ali odvzema vozila), prav tako tudi ne odgovarja za stvari, ki so puščene na GreenGo parkiriščih ali drugih prostorih, ki so v posesti družbe T2 Rotalab,
 • zaradi prepovedi začeti ali nadaljevati z vožnjo vozila zaradi pomanjkljivosti na vozilu, ki jih Uporabnik javi Klicnemu centru GreenGo,
 • za škodo, ki nastane Uporabniku zaradi ravnanja družbe T2 Rotalab, glede katere je slednji mogoče očitati malo malomarnost,
 • za morebitno indirektno škodo, nastalo Uporabniku zaradi koriščenja storitve izposoje električnih vozil GreenGo,
 • za neizpolnitev svojih obveznosti, vezanih na storitev izposoje električnih vozil GreenGo, v celoti ali deloma, zaradi višje sile,
 • zaradi zagotavljanja možnosti zaključevanja vožnje le na parkiriščih, ki izhajajo iz aplikacije,
 • zaradi morebitnega omejevanja hitrosti vozila v območjih omejitve hitrosti,
 • zaradi ugasnitve ali zaklenitve vozila (električni skiro ali kolo), ko se Uporabnik z vozilom nahaja v No-go coni,
 • zaradi zahtevkov ter sankcij, ki jih lahko družba T2 Rotalab uveljavlja skladno s poglavjem »9. Odgovornost ter možne sankcije«.

 

V primeru odgovornosti družbe T2 Rotalab, je slednja omejena do zneska, ki ga krije zavarovalnica glede na predmetni škodni dogodek.

 

V primeru izposoje vozil, ki so vključena v Pilotno-raziskovalni projekt »Slovenske železnice ‘Gremo zeleno’ – GreenGo« Slovenske železnice v razmerju do Uporabnika ne prevzemajo nikakršne odgovornosti.

 

 

12.  POLNJENJE BATERIJE VOZILA

 

Električna kolesa in skiroji se polnijo avtomatično v polnilni postaji, kjer so parkirana. Uporabnik električno kolo ali skiro prevzame, ko se le-ta nahaja v polnilni postaji. Prav tako Uporabnik zaključi izposojo električnega kolesa in skiroja na  način, da vozilo parkira v prosto polnilno postajo. Uporabnik električnega skuterja ne more polniti sam, ampak ga lahko polni le družba T2 Rotalab.

 

Polnjenje baterije električnega avtomobila GreenGo tekom izposoje:

 

Uporabnik lahko baterijo električnega avtomobila GreenGo polni na tistih GreenGo parkiriščih, kjer se nahajajo polnilna mesta. Polnjenje pa je seveda možno tudi na drugih polnilnih postajah.

 

Uporabnik mora pri polnjenju baterije električnega avtomobila GreenGo ravnati skladno z navodili za polnjenje na polnilnih postajah in poravnati strošek polnjenja.

Proces polnjenja baterije vozila preko kabla za domače polnjenje oz. preko šuko vtičnice je nekoliko daljši od polnjenja na polnilnih postajah (popolnoma prazna baterija se napolni v cca 20 urah).

 

Uporabnik se za pomoč oziroma za navodila glede polnjenja lahko obrne na Klicni center GreenGo.

Uporabnik baterijo polni po potrebi le tekom trajanja izposoje.

 

Uporabnik mora ob zaključku izposoje električnega vozila poskrbeti, da znaša stanje napolnjenosti električne baterije vozila vsaj osemnajst odstotkov (18%).

 

Uporabnik lahko priklopi baterijo na polnilno postajo le, če je starejši od 18 let. Pri priklopu mora paziti, da:

 • napeljavo za polnjenje pravilno namesti,
 • se polnilne infrastrukture in kabla ne dotika z mokrimi rokami,
 • polnilne infrastrukture ne uporablja v času vremenskih pogojev, ki lahko neugodno ali negativno vplivajo na polnilne postaje (možnost udara strele),
 • je konektor (zaradi preprečevanja električnega udara v času polnjenja baterije in preprečevanja kraje kabla) zaklenjen v električno vozilo GreenGo ter da slednjega ne poizkuša izvleči na silo,
 • se v primeru, da ima vgrajen srčni elektro-stimulator ali srčni defibrator, ne sme na manj kot 80 centimetrov približati zadnji ter sprednji strani polnilnice v času polnjenja baterije.

 

13.  ZAVAROVANJE ELEKTRIČNIH VOZIL GREENGO

 

Vsako električno vozilo GreenGo je obvezno in kasko zavarovano. Izvirnik zavarovalne police je na voljo pri družbi T2 Rotalab.

 

Uporabnik je v primeru nastanka škode na vozilu, ki je nastala zaradi uporabe vozila, ki je neskladno s temi Splošnimi pogoji, odgovoren za plačilo odbitne franšize, in sicer v višini, kot izhaja iz tabele v poglavju »8. Cena storitve in plačevanje«.

Ne glede na navedeno v predhodnem odstavku je Uporabnik družbi T2 Rotalab odgovoren za celotno škodo na izposojenem vozilu oziroma škodo, nastalo v zvezi z izposojenim vozilom, če:

 • je Uporabnik povzročil škodo namenoma,
 • je Uporabnik pobegnil s kraja nezgode, ne glede na krivdo,
 • je Uporabnik kršil svoje zaveze, ki izhajajo iz poglavja 14. teh Splošnih pogojev,
 • je Uporabnik vozilo v uporabo prepustil tretji osebi,
 • Uporabnik v času škodnega dogodka ni imel vozniškega dovoljenja ustrezne kategorije , ki je veljavno vsaj dve leti (v primeru izposoje električnega avtomobila), ali mu je bilo slednje odvzeto ali začasno odvzeto oziroma se mu je izvrševala izrečena kazen ali varstveni ukrep prepovedi vožnje vozila ustrezne kategorije oziroma varstveni ukrep prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja ustrezne kategorije na ozemlju Republike Slovenije, varstveni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ustrezne kategorije ali kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ustrezne kategorije ,
 • je Uporabnik v trenutku nastanka škodnega primera vozilo upravljal pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi,
 • poškodb pnevmatik, antene, brisalcev, podvozja vozila oziroma drugih poškodb vozila, ki ni krito s strani zavarovalnice,
 • za škodo, ki je nastala zaradi izposoje vozila izven Republike Slovenije,
 • je Uporabnik vozilo uporabljal za drugačen namen, kot to določajo ti Splošni pogoji,
 • v drugih primerih, ki jo zavarovalnica ne krije ali ki presega limit zavarovalnega kritja.

 

Samostojni dogovori s tretjo osebo v zvezi s škodnim dogodkom niso dopustni in Uporabnika ne odvezujejo obveznosti po teh Splošnih pogojih. Pri nastanku večjih zavarovalnih primerov v enem zavarovalnem obdobju Uporabnika lahko bremeni tudi malus. Uporabnik prav tako do celote krije odškodninske zahtevke tretjih oseb, ki niso krite s strani zavarovalnice.

 

Morebitna škoda, ki bi v času izposoje električnega vozila GreenGo nastala sopotnikom Uporabnika ali drugim tretjim osebam, se obravnava po pravilih zavarovalnice, pri kateri je električno vozilo GreenGo zavarovano. V zavarovalno kritje niso vključene morebitne kazni, povezane s škodnim dogodkom. Slednje se plačajo poleg morebitne odbitne franšize ali odškodnine.

 

 

14.  POSTOPANJE V PRIMERU NASTANKA ŠKODNEGA DOGODKA

 

Uporabnik je zavezan v primeru prometne nezgode, požara, izginotja, kraje, vandalizma oziroma drugega škodnega dogodka, ki rezultira v nastanku škode na vozilu, opremi in/ali dokumentaciji (ki se je v ali na vozilu nahajala ob prevzemu) ali polnilni infrastrukturi o škodnem dogodku nemudoma obvestiti družbo T2 Rotalab ( s klicem na Klicni center GreenGo na številko +386 1 444 0000, ki je dostopna tudi preko zavihka »Podpora«) ter se ravnati skladno z danimi navodili. Če prejme s strani Klicnega centra takšno navodilo, je Uporabnik dolžan obvestiti tudi policijo. V primerih poškodb udeleženih je Uporabnik zavezan slednjim nuditi prvo pomoč, ko je to potrebno, pa tudi poklicati reševalce.

V primeru prometne nezgode ali drugega škodnega dogodka, v katerega je poleg električnega vozila GreenGo udeleženo drugo vozilo, je Uporabnik dolžan počakati na kraju škodnega dogodka vse do prihoda predstavnika družbe T2 Rotalab. V prisotnosti predstavnika družbe T2 Rotalab nato Uporabnik izpolni evropsko poročilo o prometni nezgodi in/ali ostalo morebiti potrebno dokumentacijo. Brez prisotnosti predstavnika družbe T2 Rotalab Uporabnik ne sme podpisovati nikakršne dokumentacije, vezane na škodni dogodek. Uporabnik je na zahtevo družbe T2 Rotalab slednji dolžan posredovati fotografije, izjave udeležencev, morebitno drugo dokumentacijo ter dodatna pojasnila o škodnem dogodku. Lokacije škodnega dogodka Uporabnik ne sme zapustiti dokler niso razjasnjene vse okoliščine glede škodnega dogodka ter dokler na samem kraju škodnega dogodka ne dobi dovoljenja predstavnika družbe T2 Rotalab, ki se na kraju škodnega dogodka zglasi, da kraj škodnega dogodka lahko zapusti. V kolikor Uporabnik ne ravna na zgoraj naveden način (ne počaka predstavnika družbe T2 Rotalab, ne poda potrebnih pojasnil, ne priskrbi potrebnih dokazil, ne sodeluje pri izpolnitvi potrebne dokumentacije, zapusti kraj škodnega dogodka, preden za to dobi dovoljenje predstavnika družbe T2 Rotalab, ne ravna skladno z navodili) je namreč Uporabnik, četudi ni odgovoren za škodni dogodek, zavezan nositi vse stroške in ostalo škodo (tudi indirektno), vezano na škodni dogodek.

V primeru kraje vozila Uporabnik nosi polno odgovornost za odtujeno vozilo vse dokler družba T2 Rotalab ne prejme kopije prijave škodnega dogodka na policijo. V morebitni preiskavi ali kasnejšem sodnem postopku je Uporabnik zavezan sodelovati z družbo T2 Rotalab in zavarovalnico, pri kateri je vozilo zavarovano ter obema posredovati vse podatke in dokumentacijo v zvezi s škodnim dogodkom, s katerim razpolaga. Uporabnik je seznanjen, da bo družba T2 Rotalab podatke o škodnem dogodku, s katerimi bo razpolagala, in so potrebni za izpolnitev obveznosti iz zavarovalne pogodbe, sklenjene med družbo T2 Rotalab in zavarovalnico, posredovala zavarovalnici.

V kolikor je škoda, ki nastane družbi T2 Rotalab zaradi škodnega dogodka večja od odškodnine ali drugega nadomestila, izplačanega s strani zavarovalnice, ob pogoju, da za nastalo škodo ni odgovorna družba T2 Rotalab, je Uporabnik, v kolikor mu je možno pripisati odgovornost za škodo, družbi T2 Rotalab zavezan povrniti razliko do popolne odškodnine. V kolikor škoda, nastala iz škodnega dogodka, skladno z zavarovalno pogodbo ni krita s strani zavarovalnice, Uporabnik glede na odgovornost za škodo skladno s temi Splošnimi pogoji, v celoti odgovarja za vso škodo na vozilu in morebitne zahtevke tretjih oseb.

V kolikor je to v skladu z določili sklenjenega zavarovanja izposojenega vozila in določili teh Splošnih pogojev je Uporabnik v primeru nastanka škodnega primera upravičen do brezplačnega transporta z mesta nezgode ali zamenjave vozila ali nadomestnega vozila.

 

15.  UGOVORI OZIROMA PRITOŽBE

 

Vsak Uporabnik ima pravico do ugovora oziroma pritožbe zoper izdan račun, sprejeto odločitev ali drugačno ravnanje družbe T2 Rotalab pri izvajanju storitve izposoje vozil GreenGo, in sicer v roku 10 dni od dne izdaje računa oziroma od dne sprejema odločitve.

Pritožbo ali ugovor je možno poslati pisno na poslovni naslov družbe T2 Rotalab ali preko elektronske pošte na elektronski naslov info@greengo.city. V kolikor je pritožba ali ugovor poslan preko elektronske pošte, družba T2 Rotalab ugovor oziroma pritožbo šteje kot veljavno, če je poslana s strani elektronskega naslova Uporabnika, s katerim družba T2 Rotalab razpolaga (tj. elektronski naslov, ki ga je Uporabnik vnesel v svoj uporabniški račun). Družba T2 Rotalab odgovor na ugovor ali pritožbo pošlje preko istega kanala, kot je bila pritožba oziroma ugovor prejeta.

 

16.  KONČNE DOLOČBE

 

Za vse, kar ni urejeno s temi Splošnimi pogoji, se uporablja veljavna zakonodaja.

Ti Splošni pogoji pričnejo veljati z naslednjim dnem po objavi v aplikaciji.

Družba T2 Rotalab si pridržuje pravico do spremembe teh Splošnih pogojev, Cenika in Informacije o obdelavi osebnih podatkov. O spremembi bodo Uporabniki obveščeni preko elektronske pošte.

V primeru spremembe teh Splošnih pogojev, spremenjeni dokument postane sestavni del Pogodbe o registraciji ter Pogodbe o izposoji vozila GreenGo s prvo naslednjo izposojo vozila. V kolikor se Uporabnik s spremembo ne strinja lahko izbriše uporabniški račun GreenGo oziroma si vozila ne izposodi.

V primeru spremembe teh Splošnih pogojev po sklenitvi Pogodbe o izposoji vozila GreenGo in pred zaključkom izposoje vozila na podlagi navedene pogodbe so sestavni del Pogodbe o izposoji vozila GreenGo tisti Splošni pogoji, ki so bili veljavni ob sklenitvi Pogodbe o izposoji vozila GreenGo. Spremenjeni Splošni pogoji pa postanejo sestavni del tiste Pogodbe o izposoji vozila GreenGo, ki je sklenjena po uveljavitvi spremembe teh Splošnih pogojev. Smiselno enako velja za primer spremembe Cenika.

V primeru kolizije določb teh Splošnih pogojev ter pogodb, sklenjenih v okviru pogodbenega razmerja GreenGo, se primarno uporabljajo določbe pogodb. V primeru kolizije med navedbami iz Cenika in Splošnih pogojev velja primarno Cenik.

V primeru sporov, vezanih na uporabo storitve izposoje električnih vozil GreenGo, se uporablja pravo Republike Slovenije, pristojnost pa je podeljena stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

 

T2 Rotalab, d.o.o.
Ljubljana, dne 18. 6. 2024

Klicni center